Sisältöön      
 
 
 
 
 

Toimeentulotuki

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa toimeentulotuen lainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukea myöntää kunta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.

Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät käytettävissä olevat tulot ja varat. Kaikki omat sekä mahdollisen puolison ja mahdollisen samassa taloudessa elävän lapsen tulot ja varallisuus on käytettävä tukea hakevan toimeentuloon ja elämiseen, ennen kuin voi saada toimeentulotukea.

Yleensä toimeentulotuen asiakkaalla on tuloja, esimerkiksi työttömyysturva tai sairauspäiväraha. Myönnettävä toimeentulotuki on tällöin vastaavasti pienempi.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan, että

 • kaikkein heikoimmassa asemassa olevien taloudellista toimeentuloa parannetaan
 • toimeentulotuen, siihen kytkeytyvien kunnallisten palvelujen ja työllistämispalvelujen on muodostettava eheä kokonaisuus
 • harkinnanvaraista toimeentulotukea kehitetään ennaltaehkäisevän sosiaalityön välineenä
 • toimeentulotukiohjeita tarkennetaan niin, että otetaan erityisesti huomioon yli sukupolvien ulottuva köyhyys ja syrjäytymisen ehkäisy
 • asianmukaisen tuen ja avun saamisen varmistamiseksi toimeentulotuen hakijan tulee saada sosiaalityön ammattihenkilön apua
 • vähennetään edelleen toimeentuloturvaetuuksien hakemiseen ja maksatukseen liittyvää byrokratiaa, ja varmistetaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen käsittelytakuun toimivuus

Toimeentulotuen muodot

Toimeentulotuki muodostuu

 • perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot)
 • täydentävästä toimeentulotuesta ja
 • ehkäisevästä toimeentulotuesta.
  

Perus-
toimeentulotuki

Toimeentulotukilaissa säädetty, vuosittain kansaneläkeindeksillä tarkistettava perusosa on osa perustoimeentulotukea. Perusosa on vuonna 2015 yksin asuvalla 485,50 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien (Kuntainfo 5/2014)

Perusosalla toimeentulotuen saajan pitää kattaa:

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot
 • henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot
 • paikallisliikenteen maksut
 • lehtitilaukset
 • televisiolupa
 • puhelimen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta.

Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan tarpeellisen suuruisiin asumismenoihin, kuten vuokraan tai vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä vähäistä suurempiin terveydenhuollon menoihin (esimerkiksi reseptilääkkeet).

Myönnettävän toimeentulotuen määrää harkittaessa otetaan asiakkaan tulot ja varat huomioon ensin perustoimeentulotukea määrättäessä. 

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat

 • lasten päivähoitomenot
 • ylimääräiset asumismenot (esimerkiksi muuttokustannukset)
 • erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta  aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot)

Ehkäisevä
toimeentulotuki

Kunnat myöntävät lisäksi ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista ne päättävät itse. Sen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Kuka saa toimeentulotukea?

Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tukea voidaan myöntää myös omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Toimeentulotukea haetaan sosiaalitoimistosta

Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. Kiireellisessä tapauksessa tukea voi hakea myös tilapäisen oleskelukunnan sosiaalitoimistosta.

Milloin päätös toimeentulotuesta annetaan?

Päätös toimeentulotuesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hakijan on myös päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän on sitä pyytänyt. Päätös toimeentulotuesta annetaan kirjallisena, ja se perustellaan.

Sosiaalipalvelujen saannin aikarajat

Lisää tietoa saa kunnan sosiaalitoimistosta.

Toimeentulotuen muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen

Tukipäätöksessä kerrotaan aina, miten siihen vaaditaan oikaisua tai miten siitä voi valittaa.  Päätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua  kunnan sosiaalilautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnan sosiaalisiamies voi neuvoa oikaisunhaussa lautakuntaan ja valituksen laatimisessa tuomioistuimeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Valitusviranomaiset
Hallinto-oikeudet

Toimeentulotuesta antaa tietoja kunnan sosiaalitoimisto (yhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan ajanvarauksen kautta).
31.12.2014
Jaa