Sisältöön      
 
 
 
 
 

Sotilasavustus ja muut palvelusetuudet

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sotilasavustuksen lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta. 

Varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevan omainen ja asevelvollinen itse voivat saada palvelusajalta tarveharkintaista sotilasavustusta.

Avustuksen saamisen yleisenä edellytyksenä on, että palvelus on heikentänyt hakijan toimeentulomahdollisuuksia ja että hakija on avustuksen tarpeessa.

Avustusta haetaan Kelasta, joka myös maksaa sen.

Asevelvolliset (Kela)

Sotilasavustuksesta säädetään sotilasavustuslaissa.
Sotilasavustuslaki 781/1993 (Finlex)

Sotilasavustus siviilimenojen maksamiseen

Sotilasavustuksena voidaan palvelusaikana maksaa

 • perusavustusta asevelvollisen omaisille
 • elatusapumaksut asevelvollisen lapselle
 • asumisavustusta ja erityisavustusta asevelvollisen omaisille
 • erääntyvät opintolainojen korot
 • avustusta asevelvollisen asumiseen.

Sotilasavustusta maksetaan palveluksessa ja kertauksissa oleville sekä omaisille

Sotilasavustusta maksetaan

 • asepalveluksessa olevalle asevelvolliselle
 • siviilipalveluksessa olevalle
 • reservin kertausharjoitukseen kutsutulle
 • vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevalle naiselle.

Avustukseen oikeutettuja omaisia ovat edellä mainittujen

 • aviopuoliso
 • avopuoliso, jonka kanssa on yhteinen lapsi
 • oma lapsi
 • aviopuolison lapsi.

Tapaturmat palvelusaikana

Valtio korvaa palvelusaikana sattuneet tapaturmat tai palveluksen aiheuttamat ammattitaudin kaltaiset sairaudet. Sotilastapaturmalain mukaisen vakuutusturvan piiriin kuuluvat palvelustaan suorittavat varusmiehet, vapaaehtoiset naiset, siviilipalvelusmiehet ja kertausharjoituksessa olevat reserviläiset.

Korvauksen tapaturmista ja palvelussairauksista maksaa valtiokonttori, jolta tukea myös haetaan.

Sotilastapaturmat (Valtiokonttori)

Korvauksista tapaturmissa ja palvelussairauksista säädetään sotilastapaturmalaissa.
Sotilastapaturmalaki 1211/1990 (Finlex)

Sotilasavustuksen päätöksestä valittaminen

Sotilasavustuspäätöksessä kerrotaan, miten siitä voi valittaa. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, kanteluja ja muistutuksia tai valituksia.

Valitusviranomaiset

24.03.2015
Jaa