Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 190/2012
08.11.2012 13:28
suomeksi

Vanhuspalvelulailla turvataan laadukkaita palveluita iäkkäille koko maassa

vastaanotolla
Sisältöteksti

Hallitus esittää lakia, jonka tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllistä tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti koko maassa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen avulla. Lailla muun muassa täsmennettäisiin kunnan velvollisuuksia ja vahvistettaisiin iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada tarvitsemansa palvelut.  

Hallitus antoi eduskunnalle asiaa koskevan esityksen torstaina 8. marraskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013.

Lakia sovellettaisiin vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä alkaneen tai pahentuneen sairauden tai rappeutumisen vuoksi.

Kotipalvelut ensisijaisia, puolisoille mahdollisuus yhteisasumiseen pitkäaikaishoidossa

Laissa säädettäisiin kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuudesta. Pitkäaikaishoito voitaisiin toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun se on lääketieteellisesti perusteltua. Hoitojärjestelyn pysyvyys olisi turvattava.

Pitkäaikaishoidossa oleville henkilöille tulisi järjestää mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja mielekkääseen toimintaan. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille olisi järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä.

Palvelutarve selvitettävä monipuolisesti ja viivytyksettä

Laki takaisi iäkkäille henkilöille oikeuden palvelujen tarpeen viivytyksettömään ja monipuoliseen arviointiin. Heille laadittaisiin arvion perusteella henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Vaihtoehdoista olisi neuvoteltava iäkkään henkilön kanssa ja hänen näkemyksensä olisi kirjattava.

Iäkkäälle henkilölle olisi nimettävä vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelut olisi järjestettävä viipymättä ja muissa tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta.

Kuntien suunniteltava täsmällisemmin iäkkäiden palvelut

Lain tavoitteena on varmistaa, että kunnat varautuvat palvelujen tarpeen kasvuun. Kunnille tulisi täsmällisempiä velvoitteita suunnitella toimintaansa vastaamaan paremmin väestön ikääntymiseen, tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä varmistaa palvelujen laatu.

Kunnan olisi tehtävä valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisesta ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannista. Palvelujen riittävyyttä ja laatua olisi lisäksi arvioitava vuosittain. Kunnan tulisi osoittaa riittävät voimavarat hyvinvoinnin tukemiseen ja palvelujen järjestämiseen.

Vanhusneuvostot ehdotetaan lakisääteistettäviksi. Kunnalla olisi velvollisuus ottaa vanhusneuvosto mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, jotka koskevat ikääntynyttä väestöä.

Toimintayksiköiden palvelujen laatu varmistetaan valvonnalla

Laissa säädettäisiin myös iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavien toimintayksikköjen palvelujen laadusta. Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen olisi vastattava toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta. Asetuksella voitaisiin tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä henkilöstön määrästä ja kelpoisuusvaatimuksista.

Ehdotuksen mukaan toimintayksikön olisi toteutettava omavalvontaa palvelujen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Omavalvonnan yhteydessä olisi hankittava säännöllisesti palautetta myös toimintayksikön työntekijöiltä.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Riitta Kuusisto p. 02951 163401
Sosiaalineuvos Päivi Voutilainen p. 02951 63403

Pressmeddelande 190/2012
08.11.2012 13:28
på svenska

Ålderslagen tryggar högklassig service för äldre i hela landet

vastaanotolla
Sisältöteksti Regeringen föreslår en lag som syftar till att säkerställa att äldre med hjälp av högklassiga social- och hälsovårdstjänster får individuell vård och omsorg enligt sina behov jämlikt i hela landet. Lagen preciserar bland annat kommunernas skyldigheter och förbättrar äldre personers möjligheter att få den service som de behöver.

Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen om saken torsdagen den 8 november. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2013.

Enligt förslaget tillämpas lagen på den del av befolkningen som är i en ålder som berättigar till ålderspension och på äldre personer vilkas funktionsförmåga är kraftigt nedsatt på grund av sjukdomar som börjat eller försämrats i och med åldrandet eller på grund av fysiskt förfall som beror på åldrandet.

Hemservice prioriteras, äkta makar får möjlighet att bo tillsammans inom långvården

Lagen innehåller bestämmelser om prioriteten av service som tillhandahålls hemma. Långvård kan genomföras i form av institutionsvård endast då det är medicinskt motiverat. Vårdarrangemangens varaktighet ska tryggas.

Patienter inom långvården bör ordnas möjlighet till social interaktion och meningsfulla aktiviteter. Äldre äkta makar och sambor bör ordnas möjlighet att bo tillsammans.

Servicebehovet ska utredas mångsidigt och utan dröjsmål

Lagen garanterar en äldre person rätt till en mångsidig bedömning av sitt servicebehov utan dröjsmål. Utifrån bedömningen uppgörs en personlig serviceplan för honom eller henne. Olika alternativen ska diskuteras med den äldre och hans eller hennes åsikter ska antecknas.

För den äldre personen ska utses en ansvarig anställd som hjälper den äldre, om han eller hon behöver hjälp i frågor som gäller genomförandet och samordningen av tjänsterna.

I brådskande fall ska socialservice ordnas utan dröjsmål och i övriga fall senast tre månader efter att beslutet har fattats.

Mer ingående planering av servicen i kommunerna

Målet med lagen är att säkerställa att kommunerna förbereder sig på att servicebehovet ökar. Kommunerna får mer detaljerat definierade skyldigheter att planera sin verksamhet så att den bättre motsvarar den åldrande befolkningens behov. Kommunerna blir också skyldiga att stöda de äldres funktionsförmåga och säkerställa kvaliteten på servicen.

En kommun blir skyldig att för varje fullmäktigeperiod utarbeta en plan för att stöda den åldrande befolkningens välfärd och tillgång till social- och hälsovårdstjänster. Tjänsternas tillräcklighet och kvalitet ska dessutom bedömas årligen. Kommunen ska anvisa tillräckliga resurser för stödet av välfärden och ordnandet av servicen.

Äldreråd föreslås bli lagstadgade

Enligt lagförslaget blir kommunen skyldig att ta äldrerådet med i planeringen, beredningen och uppföljningen av kommunens verksamhet i alla ärenden som gäller den äldre befolkningen.

Kvaliteten på verksamhetsenheternas service säkerställs genom övervakning
I lagförslaget finns också bestämmelser om kvaliteten på de tjänster som verksamhetsenheterna tillhandahåller. De anställdas antal, utbildning och uppgiftsstruktur ska motsvara antalet äldre som får service av verksamhetsenheten samt det servicebehov som deras funktionsförmåga förutsätter. Vid behov kan man med förordning ge mer ingående bestämmelser om personalantalet och personalens behörighetsvillkor.

Enligt propositionen ska verksamhetsenheten bedriva egenkontroll för att upprätthålla och utveckla tjänsternas kvalitet. I anslutning till egenkontrollen ska respons regelbundet också inhämtas av verksamhetsenhetens personal.

Ytterligare information

Regeringsrådet Riitta Kuusisto, tfn 0295 163 401
Socialrådet Päivi Voutilainen, tfn 0295 163403

 

Press release 190/2012
08.11.2012 13:28
in english

Act on Care Services for the Elderly to ensure a high standard of quality nationwide

vastaanotolla
Sisältöteksti

The Government has adopted a Bill for an Act intended to ensure that elderly people will receive care and treatment according to their individual needs and on an equal basis nationwide through high-quality social welfare and health care services. The Act will specify the responsibilities of local authorities and guarantee better availability of necessary services for elderly people, among other things.

The Government submitted the Bill to Parliament on Thursday 8 November, and if enacted, the Act is intended to enter into force on 1 July 2013.

The Act will apply to population members of pensionable age and aged persons whose functional capacity has markedly weakened with age, due to the onset or worsening of a disease or a deterioration in condition.

Home services take precedence, spouses to be offered cohabitation in long-term care

The Act will give precedence to services provided at home. Institutional long-term care will only be considered if medically justified. Permanence of care arrangements must be ensured.

Persons in long-term care need to be provided with opportunities for social interaction and feasible activities. Elderly couples, whether married or not, will have to be offered the option of cohabitation in long-term care.

Service needs to be evaluated comprehensively and without delay

The Act will guarantee elderly persons the right to a comprehensive evaluation of service needs without delay. The evaluation will then be used to draw up an individual service plan. Options must be discussed with the elderly persons themselves, and their opinions must be recorded.

A case worker must be assigned to each elderly person in case they need help with the implementation and coordination of services.

Social welfare services must be provided without delay in urgent cases and within three months of a decision in other cases.

Services for the elderly to be planned in more detail by local authorities

The purpose of the Act is to ensure that local authorities prepare for the forthcoming increase in the demand for services. More precise responsibilities will be outlined for municipal planning so that local services will cater better to the ageing of the population, to supporting the functional capacity of the elderly and to ensuring a high standard of service quality.

Local authorities will be required to draw up for each electoral period a plan for supporting the wellbeing of the ageing population and the availability of social welfare and health care services for the elderly. Moreover, the sufficiency and quality of the services will have to be evaluated on an annual basis. Local authorities must allocate sufficient resources to the support of wellbeing and the providing of services.

It is proposed that councils of the elderly be provided for by law. Each local authority will then be obliged to consult the local council of the elderly in the planning, preparation and monitoring of any activities concerning elderly local residents.

Quality of services provided by operating units ensured through monitoring

The Act will also provide for a standard of quality for services for the elderly provided by operating units. The number of personnel and their qualifications and job duties must be consistent with the number of elderly persons being provided services by the operating unit and the level of service that their functional capacity requires. The number of personnel and their qualification requirements may be provided for in more detail by decree.

The Bill proposes that operating units must engage in self-monitoring in order to maintain and further develop the quality of their services. Self-monitoring will involve obtaining regular feedback from operating unit employees.

Further information

Ministerial Counsellor, Social Affairs, Päivi Voutilainen, tel +358 (0)295 163 403
Ministerial Counsellor, Legal Affairs, Riitta Kuusisto, tel. +358 (0)295 163 401

 

190/2012
08.11.2012 13:28
Sámás

vastaanotolla
Sisältöteksti
190/2012
08.11.2012 13:28
??-??????

vastaanotolla
Sisältöteksti
190/2012
08.11.2012 13:28
Français

vastaanotolla
Sisältöteksti
190/2012
08.11.2012 13:28
aus Deutsch

vastaanotolla
Sisältöteksti
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Jaa