Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 112/2012
14.06.2012 09:03
suomeksi

Lasten ja nuorten syrjäytymistä vähennetään yhteistyöllä

Nuori tyttö allapäin
Sisältöteksti

Tiiviimpi alueellinen yhteistyö ja hyvin järjestetyt palvelukokonaisuudet ovat tarpeen, jotta lasten ja nuorten syrjäytymiseen voidaan puuttua nykyistä paremmin. Hallitus tukee kuntien toimia syrjäytymistä vähentävällä toimenpideohjelmallaan, todettiin Hyvät eväät elämälle -seminaarissa, jonka sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 14. kesäkuuta Helsingissä.

"Syrjäytymistä voidaan ehkäistä tukemalla vanhemmuutta lapsiperheissä ja vähentämällä työttömyyttä ja köyhyyttä. Erityisen tärkeää on edistää nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyä, helpottaa työttömien työn vastaanottamista sekä vähentää ylisukupolvista toimeentulotukiasiakkuutta", totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Tämän vuoden alussa hallitus korotti työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, toimeentulotuen perusosaa ja yksinhuoltajien tukea. "Taloudellinen tuki on vain yksi keino. Tarvitaan meidän kaikkien tekoja, minun ja sinun. Tarvitaan niin julkisia, yksityisiä kuin kolmannen sektorin toimijoita", ministeri Risikko totesi.

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson painotti ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen merkitystä syrjäytymisen vähentämisessä.

"Kunnissa on kehitettävä uusia toimintatapoja ja muistettava myös aiemmin käytössä olleet, hyväksi koetut tukipalvelut. Kotiin tuotava perheiden apu on aikoinaan koettu erinomaisen vaikuttavaksi, syrjäytymistä ehkäiseväksi tueksi. Sille on sijansa myös nykyisessä palvelujärjestelmässä. Syrjäytymisen ehkäisy lähtee perusasioista. Lapsuuden hyvinvoinnista, koulutuksesta ja osallistavista harrastuksista sekä omien vahvuuksien löytämisestä. Vaikeuksiin joutuneiden perheiden auttaminen oikea-aikaisesti tuo merkittäviä inhimillisiä ja myös taloudellisia hyötyjä", ministeri Guzenina-Richardson totesi.

Ministeri Guzenina-Richardson korosti koko perheen huomioon ottamista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. "Ongelmiensa kanssa yksin painimaan jätetty perhe on inhimillisesti ja taloudellisesti kestämätön yhtälö. Vuoden alusta toteutunut toimeentulotuen yksinhuoltajakorotus on tärkeä apu monelle perheelle. Seuraavaksi valmistellaan uusia vaihtoehtoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi sekä autetaan kuntia kehittämään perhepalveluitaan Kaste-rahoituksella", ministeri Guzenina-Richardson totesi.

Tilaisuudessa puhuivat tasavallan presidentin Sauli Niinistön lisäksi toimenpideohjelman vastuuministerit; sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, työministeri Lauri Ihalainen, opetusministeri Jukka Gustafsson, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Lisäksi kuultiin asiantuntijoiden ja järjestöjen puheenvuoroja.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi vuosien 2011-2015 hallitusohjelman kolmesta painopistealueesta. Hallitus on koonnut uudistukset toimenpideohjelmaksi, jonka toteuttaminen edellyttää useiden hallinnonalojen toimia ja yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi toimenpideohjelman toteuttamista.

Joka kymmenes alle 25-vuotias nuori on koulutuksen ulkopuolella. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten vanhemmista noin puolet on itsekin ulkopuolisia tai työttömiä. Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300 (EVA-analyysi 19/12). Tämä on noin viisi prosenttia kaikis­ta tämänikäisistä nuorista. Pysyvästi syrjäytyminen koskee joka kolmatta.

Lisätietoja

toimenpideohjelman koordinaattori, finanssineuvos Marja-Liisa Parjanne, p. 0295 163 112

Pressmeddelande 112/2012
14.06.2012 09:03
på svenska

Utslagningen bland barn och unga minskas genom samarbete

Nuori tyttö allapäin
Sisältöteksti

För att allt bättre kunna ingripa i utslagningen bland barn och unga behövs ett intensivare regionalt samarbete och välorganiserade samlade tjänster.  På seminariet Hyvät eväät elämälle (God vägkost för livet), som social- och hälsovårdsministeriet ordnade i Helsingfors den 14 juni, konstaterades att regeringen stöder kommunernas insatser genom sitt åtgärdsprogram för att minska utslagning.

"Utslagning kan förebyggas genom att stöda föräldraskapet i barnfamiljerna och genom att minska arbetslösheten och fattigdomen. Det är särskilt viktigt att främja de ungas tillgång till utbildning och deras inträde på arbetsmarknaden, att underlätta de arbetslösas möjligheter att ta emot arbete och att minska socialbidragsberoendet som går i arv", konstaterade social- och hälsovårdsminister Paula Risikko.

I början av året höjde regeringen grunddagpenningen enligt utkomstskyddet för arbetslösa, arbetsmarknadsstödet, utkomststödets grunddel och stödet till ensamförsörjare. "Det ekonomiska stödet utgör endast ett instrument bland många. Allas insatser behövs - både mina och dina. Det behövs såväl offentliga och privata aktörer som aktörer inom den tredje sektorn", konstaterade minister Risikko.

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson betonade betydelsen av de förebyggande tjänsterna och tjänsterna med låg tröskel när det gäller att minska utslagningen.

"Kommunerna måste ta fram nya verksamhetskoncept och minnas också de goda stödtjänster som fanns tidigare. Familjehjälp i hemmen upplevdes i tiderna som ett synnerligen effektivt, utslagningsförebyggande stöd. Det finns plats för sådan hjälp också i det nuvarande servicesystemet. Förebyggandet av utslagning utgår från grundläggande faktorer: välbefinnande i barndomen, utbildning och deltagande hobbyer samt upptäckande av de egna starka sidorna. Rättidig hjälp av familjer i trångmål medför betydande mänsklig och även ekonomisk nytta", konstaterade minister Guzenina-Richardson.

 Minister Guzenina-Richardson framhävde vikten av att beakta hela familjen vid förebyggandet av utslagning bland barn och unga. "En familj som har lämnats ensam för att brottas med sina problem är mänskligt och ekonomiskt en ohållbar ekvation. Höjningen av utkomststödet för ensamförsörjare, som genomfördes i början av året, utgör en viktig hjälp för många familjer. Härnäst bereds nya alternativ för att få arbete och familj att gå ihop och kommunerna stöds i utvecklingen av sina familjetjänster genom finansiering via Kaste-programmet", konstaterade minister Guzenina-Richardson.

På seminariet hölls anföranden av republikens president Sauli Niinistö och av ministrarna med ansvar för åtgärdsprogrammet, dvs. social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson, arbetsminister Lauri Ihalainen, undervisningsminister Jukka Gustafsson, kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki och justitieminister Anna-Maja Henriksson. Dessutom hölls anföranden av olika experter och organisationer.

 Förebyggandet av fattigdom, ojämlikhet och utslagning är ett av de tre prioritetsområdena i regeringsprogrammet 2011-2015. Regeringen har sammanfört reformerna i ett åtgärdsprogram som förutsätter insatser från och samarbete mellan flera förvaltningsområden. Social- och hälsovårdsministeriet samordnar verkställandet av programmet.

 Var tionde person under 25 år får ingen utbildning. Cirka hälften av föräldrarna till barn som inte får utbildning eller funnit sin väg till arbetslivet lider likaså av utanförskap eller är arbetslösa. Finland hade sammanlagt cirka 51 300 utslagna 15-29-åringar år 2010 (EVA-analys 19/12). Detta motsvarar cirka fem procent av alla ungdomar i åldersintervallet. Var tredje är bestående utslagen.

  Ytterligare information

samordnare för åtgärdsprogrammet, finansrådet Marja-Liisa Parjanne, tfn 0295 163 112

Press release 112/2012
14.06.2012 09:03
in english

Nuori tyttö allapäin
Sisältöteksti
112/2012
14.06.2012 09:03
Sámás

Nuori tyttö allapäin
Sisältöteksti
112/2012
14.06.2012 09:03
??-??????

Nuori tyttö allapäin
Sisältöteksti
112/2012
14.06.2012 09:03
Français

Nuori tyttö allapäin
Sisältöteksti
112/2012
14.06.2012 09:03
aus Deutsch

Nuori tyttö allapäin
Sisältöteksti
Jaa