Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 243/2010
10.09.2010 12:02
suomeksi

Ruotsissa asuville suomalaisille sotainvalideille korvauksia kotipalveluista

Sisältöteksti

Hallitus esittää, että Ruotsissa vakituisesti asuville vaikeavammaisille suomalaisille sotainvalideille korvattaisiin kustannukset, jotka aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Ateriakorvausta koskeva säännös säilyisi asiallisesti entisellään. Sotainvalideille on vuodesta 2005 voitu korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset samaan tapaan kuin Suomessakin.

Ruotsissa asuu 113 suomalaista vaikeavammaista sotainvalidia, joista osa tarvitsee kotipalveluja. Ehdotuksen mukaan sotainvalidin asuinkunta järjestäisi palvelut ja perisi niistä Ruotsin lainsäädännön mukaisen asiakasmaksun. Valtiokonttori korvaisi sotainvalidille kuittien perusteella hänen maksamansa asiakasmaksut.

Esityksen tavoitteena on tuoda Ruotsissa asuvat suomalaiset vaikeavammaiset sotainvalidit tasa-arvoisempaan asemaan Suomessa asuvien kanssa.

Hallitus päätti perjantaina 10. syyskuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 09 160 74360

Pressmeddelande 243/2010
10.09.2010 12:02
på svenska

Ersättning för hemservice åt finländska krigsinvalider bosatta i Sverige

Sisältöteksti

Regeringen föreslår att svårt handikappade finländska krigsinvalider som stadigvarande bor i Sverige skulle få de kostnader som uppkommer av hemservice som kommunen ordnat och av andra socialtjänster som underlättar boendet hemma ersatta. Stadgandet om måltidsersättning bevaras berättigat som förut. Man har sedan år 2005 kunnat ersätta krigsinvaliderna för rimliga kostnader för en daglig måltid på samma sätt som i Finland.

I Sverige bor 113 svårt handikappade finländska krigsinvalider, av vilka en del behöver hemservice. Enligt förslaget skulle krigsinvalidens boningsort ordna service och för den lyfta klientavgift enligt Sveriges lagstiftning. Statskontoret ersätter den betalda klientavgiften åt krigsinvaliden på basen av kvitton.

Målet med förslaget är att de svårt handikappade finländska krigsinvaliderna som bor i Sverige ska bli mer jämställda med de som bor i Finland.

Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget fredagen den 10 september. Republikens president ämnar avlåta propositionen till riksdagen samma dag. Förslaget gäller statens budgetproposition år 2011.

Lagen avses träda i kraft 1 januari 2011.

Ytterligare uppgifter

Regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn 09 160 74360

Press release 243/2010
10.09.2010 12:02
in english

Sisältöteksti
243/2010
10.09.2010 12:02
Sámás

Sisältöteksti
243/2010
10.09.2010 12:02
??-??????

Sisältöteksti
243/2010
10.09.2010 12:02
Français

Sisältöteksti
243/2010
10.09.2010 12:02
aus Deutsch

Sisältöteksti
Liitteet
Linkit ja nostot

På andra webbplatser

Krigsinvalider och veteraner (Statskontoret)

Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Jaa