Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 315/2009
24.09.2009 13:26
suomeksi

H1N1-rokotusjärjestys määrätään asetuksella

Sisältöteksti

Valtioneuvosto päätti lisätä tartuntatautiasetukseen säännöksen, jossa määrätään vapaaehtoisten influenssa A-viruksen uudelta alatyypiltä H1N1 suojaamiseksi tarkoitettujen rokotusten antamisjärjestys. Valtioneuvosto antoi torstaina 24. syyskuuta asetuksen tartuntatautiasetuksen muuttamisesta.

Asetuksen mukaan rokotusten antaminen aloitetaan infektiopotilaita tai infektioille alttiita potilaita hoitavasta terveyden- ja sosiaalihuollon sekä sairaankuljetuksen henkilöstöstä sekä apteekkien asiakaspalvelussa toimivista henkilöistä. Infektio- ja päivystyspotilaita hoitavat altistuvat työssään virukselle moninkertaisesti muita enemmän, sillä sairastuneita neuvotaan hakeutumaan juuri heidän luokseen. Terveydenhuollon ammattilaisten rokottaminen suojaa myös niitä potilaita, joilla itsellään rokotteen teho voi olla heikko heikentyneen vastustuskyvyn vuoksi.

Toisena rokotettavaan ryhmään kuuluvat raskaana olevat naiset. Vaikka valtaosa raskaana olevista sairastaa lievän taudin, heillä on kuitenkin muita samanikäisiä suurempi riski vakavan taudinkuvan kehittymiseen.

Kolmantena rokotetaan sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 6 kuukauden - 64 vuoden ikäiset. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus tai keuhkosairaus, metabolinen sairaus, krooninen maksan tai munuaisten vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä tauti tai hoito, krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti. Tässä vaiheessa ei vielä rokoteta 65 vuotta täyttäneitä, koska heillä sairastumisriski on pienempi kuin muulla väestöllä.

Neljäntenä rokotetaan terveet 6-35 kuukauden ikäiset lapset. Pienillä lapsilla on suuri sairastuvuus, tauti on johtanut keskimääräistä useammin sairaalahoitoon ja he ovat tehokkaita tartuttajia.

Viidentenä rokotusvuorossa ovat terveet 3-24 vuoden ikäiset lapset ja nuoret sekä varusmiehet. Onnistunut nuorten ikäluokkien rokottaminen on tärkein keino rajoittaa pandemian levinneisyyttä maassamme. Nuoria rokottamalla, ja siten ehkäisemällä vakavia tautitapauksia tässä ikäryhmässä, säästetään paljon elinvuosia.

Kuudentena rokotetaan sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 65 vuotta täyttäneet. Tässä ikäluokassa sairastuvuus on influenssa A(H1N1)v -viruksesta kertyneiden tietojen valossa selvästi muita pienempi, mutta krooniset sairaudet lisäävät vaikeita tautimuotoja ja kuolemia.

Koko väestön rokottamisen tarve arvioidaan, kun nähdään, kuinka tilanne kehittyy. Mikäli epidemiatilanne edelleen vaatii rokotusten jatkamista, rokotetaan lopuksi terveet 25 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat painottaen rokotusten aloittamista nuoremmista ikäryhmistä.

Tämänhetkisen tiedon perusteella on todennäköistä, että rokotukset päästään aloittamaan lokakuun loppupuolella. Koko väestö on mahdollista rokottaa syksyn ja talven aikana.

Kunnat järjestävät rokotukset pääsääntöisesti terveyskeskuksissa. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille.

Asetus tulee voimaan 25. syyskuuta 2009.

Lisätietoja:

Johtaja Tapani Melkas, puh. 09 160 73886
Hallitussihteeri Liisa Katajamäki, puh. 09 160 73854

Pressmeddelande 315/2009
24.09.2009 13:26
på svenska

H1N1-vaccinationsordningen bestäms med en förordning

Sisältöteksti

Statsrådet beslöt att tillägga en bestämmelse till förordningen om smittsamma sjukdomar, där vaccinationsordningen för det frivilliga vaccinet avsett som skydd mot influensa A-virus av den nya subtypen H1N1 fastslås. Statsrådet utfärdade torsdagen den 24 september en förordning om en ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar. 

Enligt förordningen inleds vaccineringarna med de anställda inom hälso- och sjukvården, socialvården och sjuktransporten, som vårdar infektionspatienter eller infektionsmottagliga patienter, samt apoteksanställda inom kundtjänsten. De som vårdar infektions- och jourpatienter exponeras mångdubbelt för viruset genom sitt arbete, eftersom de som insjuknat uppmanas att vända sig till dem. Att vaccinera hälso- och sjukvårdsanställda skyddar också de patienter som kanske inte skyddas så bra av vaccinet på grund av en försvagad motståndskraft.

Till följande grupp som vaccineras hör gravida kvinnor. Trots att största delen av de gravida kvinnorna får en lindrig sjukdom, är risken för att deras sjukdomsbild blir allvarig större än för andra kvinnor i samma ålder.

Som tredje grupp vaccinerar man personer i åldern 6 månader - 64 år som hör till en riskgrupp. Till den här gruppen räknas personer med hjärt- eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering, metabolisk sjukdom, kronisk lever- eller njurinsufficiens, sjukdom eller behandling som försämrar motståndskraften samt kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom. I det här skedet vaccineras inte ännu personer som fyllt 65 år, eftersom de har mindre risk att insjukna än den övriga befolkningen.

Som fjärde grupp vaccineras friska barn i åldern 6-35 månader. Små barn har en hög incidens och sjukdomen har oftare än genomsnittet lett till sjukhusvård. De är dessutom effektiva smittspridare.

Som femte i ordningen vaccineras friska barn och ungdomar i åldern 3-24 år samt värnpliktiga. En framgångsrik vaccinering av unga åldersklasser är det viktigaste sättet att begränsa spridningen av pandemin i Finland. Genom att vaccinera unga, och på så sätt förebygga allvarliga sjukdomsfall i den här åldersgruppen, sparar man många levnadsår.

Som sjätte vaccineras personer som fyllt 65 år och som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp. I den här åldersklassen är incidensen för influensaviruset A(H1N1) tydligt lägre enligt de insamlade uppgifterna, men de kroniska sjukdomarna ökar förekomsten av allvarliga sjukdomsformer och dödsfall.

Behovet att vaccinera hela befolkningen bedöms när man ser hur situationen utvecklas. Om epidemisituationen fortfarande kräver en fortsättning av vaccinationerna, vaccineras friska personer i åldern 25 år och över som följande grupp, med början i de yngre åldersgrupperna.

Enligt dagens uppgifter är det sannolikt att man kan inleda vaccineringarna i slutet av oktober. Hela befolkningen kan vaccineras under hösten och vintern.

Kommunerna anordnar vaccineringarna i regel på hälsovårdscentralerna. Det är frivilligt att låta vaccinera sig. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för vaccindistributionen och för expertstöd till kommunerna.

Förordningen träder i kraft den 25 september 2009.

Mera information:

Direktör Tapani Melkas, tfn. 09 160 73886
Regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn. 09 160 73854

Press release 315/2009
24.09.2009 13:26
in english

Sisältöteksti
315/2009
24.09.2009 13:26
Sámás

Sisältöteksti
315/2009
24.09.2009 13:26
??-??????

Sisältöteksti
315/2009
24.09.2009 13:26
Français

Sisältöteksti
315/2009
24.09.2009 13:26
aus Deutsch

Sisältöteksti
Liitteet

På vår webbplats

Förslaget till vaccinationsordning är färdigt     (SHM:s pressmeddelande 17.9.) 

Beredskap inför influensa A(H1N1) (s.k. svininfluensa)

Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Jaa