Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 307/2009
17.09.2009 12:00
suomeksi

Ehdotus rokotusjärjestykseksi on valmistunut

Sisältöteksti

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottavat

Ensimmäiset influenssa A(H1N1)v -taudin ehkäisyyn tarkoitetut rokotteet saapuvat Suomeen lokakuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama pandemian koordinaatioryhmä on käsitellyt asiantuntijaryhmän ehdotuksen rokotteiden antamisjärjestykseksi ja pitää perusteltuna esitettyä rokotusjärjestystä. Ehdotuksen pohjalta valmistellaan esitys valtioneuvoston asetukseksi, josta on tarkoitus päättää torstaina 24. syyskuuta peruspalveluministeri Paula Risikon esittelystä.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on laatinut ehdotuksen rokotusjärjestyksestä, ja sitä on käsitelty tartuntatautien neuvottelukunnassa sekä valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon eettisessä neuvottelukunnassa. Järjestys on tehty lääketieteellisin perustein tämänhetkisen epidemiologisen tiedon valossa, ja se noudattaa pandemian varautumissuunnitelmassa tehtyjä linjauksia. Järjestyksestä päättäminen on tärkeää, koska rokotetta saadaan maahan pienissä erissä, ja rokotusten toteuttaminen vie useita kuukausia.

Ensin rokotetaan terveydenhuollon henkilöstöä sekä raskaana olevat

Ehdotuksen mukaan rokotusten anto aloitettaisiin infektiopotilaita tai infektioille alttiita potilaita hoitavasta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä sairaankuljetuksen henkilöstöstä sekä apteekkien asiakaspalvelussa toimivista henkilöistä. Infektio- ja päivystyspotilaita hoitavat altistuvat työssään virukselle moninkertaisesti muita enemmän, sillä sairastuneita neuvotaan hakeutumaan juuri heidän luokseen. Terveydenhuollon ammattilaisten rokottaminen suojaa myös niitä potilaita, joilla itsellään rokotteen teho voi olla heikko heikentyneen vastustuskyvyn vuoksi.

Toisena rokotettavaan ryhmään kuuluisivat raskaana olevat naiset. Vaikka valtaosa raskaana olevista sairastaa lievän taudin, heillä on kuitenkin muita samanikäisiä suurempi riski vakavan taudinkuvan kehittymiseen.

Kolmantena rokotettaisiin sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 6 kuukauden - 64 vuoden ikäiset. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus tai keuhkosairaus, metabolinen sairaus, krooninen maksan tai munuaisten vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä tauti tai hoito, krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti. Yli 65-vuotiailla sairastumisriski on pienempi kuin millään muulla väestön osalla. Alle 65-vuotiaiden ryhmässä valtaosalla vakavaan taudinkuvaan sairastuneista tai kuolleista oli jokin mainituista pitkäaikaissairauksista.

Neljäntenä rokotettaisiin terveet 6-35 kuukauden ikäiset lapset, sillä pienillä lapsilla on korkea sairastavuus, tauti on johtanut keskimääräistä useammin sairaalahoitoon ja he ovat tehokkaita tartuttajia.

Viidentenä rokotusvuorossa olisivat terveet 3-24 vuoden ikäiset lapset ja nuoret sekä varusmiehet. Onnistunut nuorten ikäluokkien rokottaminen on tärkein keino rajoittaa pandemian levinneisyyttä maassamme. Nuoria rokottamalla, ja siten ehkäisemällä vakavia tautitapauksia tässä ikäryhmässä, säästetään mahdollisimman paljon elinvuosia.

Kuudentena rokotettaisiin sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 65 vuotta täyttäneet. Tässä ikäluokassa sairastuvuus on influenssa A(H1N1)v -viruksesta kertyneiden tietojen valossa selvästi muita alhaisempi.

Pandemiatilannetta arvioidaan uudelleen ennen koko väestön rokottamista

Koko väestö on mahdollista rokottaa syksyn ja talven aikana. Tilanne ja koko väestön rokottamisen tarve kuitenkin arvioidaan, kun nähdään, kuinka tilanne kehittyy. Mikäli epidemiatilanne edelleen vaatii rokotusten jatkamista, rokotetaan seuraavaksi terveet 25 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat painottaen rokotusten aloittamista nuoremmista ikäryhmistä.

Kunnat järjestävät rokotukset pääsääntöisesti terveyskeskuksissa. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa rokotejakelusta kuntiin, ja kunnilla on vastuu tiedottaa rokotusjärjestelyistä paikallisesti. Tämänhetkisen tiedon perusteella on todennäköistä, että rokotukset päästään aloittamaan lokakuun loppupuolella.

STM on tehnyt päätöksen Huoltovarmuuskeskuksen hankkimien varmuusvarastojen käyttöönotosta, jotta eri viruslääkkeitä, myös lasten käyttämiä kapseleita, on kattavasti saatavilla. Lisäksi Lääkelaitos on ohjeistanut apteekeita valmistamaan kapseleista liuoksen potilaille, jotka eivät voi niellä kapseleita. Tauti on yleensä lievä ja paranee kotihoidossa ilman reseptiviruslääkkeitä. Siksi viruslääkkeiden määräämisessä noudatetaan edelleen ohjeita, joiden mukaan lääkkeitä määrätään niille ihmisille, jotka niitä erityisesti tarvitsevat.

Suomessa ei ole vielä influenssa A(H1N1)v -viruksen aiheuttamaa epidemiaa. Nopeita tapausmäärien lisääntymisiä tai laajoja yhteisötartuntoja ei ole havaittu. Varmistettuja influenssa A(H1N1)v -tartuntoja on todettu kaikkiaan 244. Epidemian alkamista voidaan hidastaa, jos kansalaiset noudattavat suositeltua hyvää käsi- ja yskimishygieniaa eivätkä ole sairaana päivähoidossa, koulussa tai työssä.

Lisätietoja:


Lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM, puh. (09) 160 74030
Ylijohtaja Juhani Eskola, THL, puh. 020 610 6006
Ylilääkäri Terhi Kilpi, THL, puh. 020 610 8678 
Osastopäällikkö, professori Eija Pelkonen, Lääkelaitos, puh. (09) 4733 4210 (lääkkeiden varmuusvarastot)

Pressmeddelande 307/2009
17.09.2009 12:00
på svenska

Förslaget till vaccinationsordning är färdigt

Sisältöteksti

De första vaccinerna mot influensa A(H1N1)v anländer till Finland i oktober. Den pandemikoordinationsgrupp som inrättats av social- och hälsovårdsministeriet har behandlat expertgruppens förslag till i vilken ordning vaccinationerna ska ges och anser att den föreslagna vaccinationsordningen är motiverad. På grundval av förslaget bereds ett förslag till statsrådets förordning, om vilken man har för avsikt att fatta ett beslut på fördragning av omsorgsminister Paula Risikko torsdagen den 24 september.

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor har utarbetat ett förslag till vaccinationsordning, som har behandlats i Delegationen för smittsamma sjukdomar och i Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården.  Vaccinationsordningen har utarbetats på medicinska grunder mot bakgrund av den epidemiologiska information man har för närvarande, och den följer riktlinjerna i beredskapsplanerna inför en pandemi. Det är viktigt att besluta om vaccinationsordningen, eftersom Finland får vaccinet i små omgångar och genomförandet av vaccinationerna tar många månader.

Först vaccineras hälso- och sjukvårdsanställda samt gravida

Enligt förslaget skulle först de anställda inom hälso- och sjukvården, socialvården och sjuktransporten som vårdar infektionspatienter eller infektionsmottagliga patienter, samt apoteksanställda inom kundtjänsten vaccineras. De som vårdar infektions- och jourpatienter exponeras mångdubbelt för viruset genom sitt arbete, eftersom de som insjuknat uppmanas att vända sig till dem. Att vaccinera hälso- och sjukvårdsanställda skyddar också de patienter som kanske inte skyddas så bra av vaccinet på grund av en försvagad motståndskraft.

Följande grupp som skulle vaccineras är gravida kvinnor. Trots att största delen av de gravida kvinnorna får en lindrig sjukdom, är risken för att deras sjukdomsbild blir allvarig större än för andra kvinnor i samma ålder.

Som tredje grupp skulle man vaccinera sådana personer i åldern 6 månader-64 år som hör till en riskgrupp. Till den här gruppen hör personer med en hjärt- eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering, en metabolisk sjukdom, kronisk lever- eller njurinsufficiens, en sjukdom eller behandling som försämrar motståndskraften samt en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom. För personer över 65 år är risken att insjukna mindre än för någon annan befolkningsgrupp. I gruppen under 65 år har största delen av dem som insjuknat och haft en allvarlig sjukdomsbild eller dött haft en av de ovannämnda kroniska sjukdomarna.

Som fjärde grupp skulle man vaccinera friska barn i åldern 6-35 månader, eftersom små barn har en hög prevalens och sjukdomen oftare än genomsnittligt har lett till sjukhusvård. Dessutom är barnen effektiva smittspridare.

Som femte i ordningen skulle vara friska barn och ungdomar i åldern 3-24 år samt värnpliktiga. En framgångsrik vaccinering av unga åldersklasser är det viktigaste sättet att begränsa spridningen av pandemin i Finland. Genom att vaccinera unga och på så sätt förebygga allvarliga sjukdomsfall i den här åldersgruppen sparar man så många levnadsår som möjligt.

Som sjätte skulle man vaccinera personer som fyllt 65 år och som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp. I den här åldersklassen är incidensen för influensaviruset A(H1N1)v tydligt lägre enligt de insamlade uppgifterna.

Pandemisituationen bedöms på nytt innan hela befolkningen vaccineras

Hela befolkningen kan vaccineras under hösten och vintern. Situationen och behovet av att vaccinera hela befolkningen bedöms emellertid när man ser hur situationen utvecklas. Om epidemisituationen fortfarande kräver en fortsättning av vaccinationerna, vaccineras friska personer i åldern 25 år och över som följande grupp med början i de yngre åldersgrupperna.

Kommunerna anordnar vaccinationerna i regel på hälsovårdscentralerna. Att ta vaccinet är frivilligt. Institutet för hälsa och välfärd informerar om vaccindistributionen till kommunerna, och kommunerna ansvarar för informationen om vaccinationsarrangemangen lokalt. Enligt dagens uppgifter är det sannolikt att vaccinationerna kommer att inledas i slutet av oktober.

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att de beredskapslager som Försörjningsberedskapscentralen anskaffat ska tas i bruk, så att det finns tillräckligt av olika antivirala läkemedel, även de kapslar som ges till barn. Dessutom har Läkemedelsverket gett anvisningar till apoteken om att framställa av kapslar en vätska för patienter som inte kan svälja kapslar. Sjukdomen är vanligen lindrig och den sjuke tillfrisknar hemma utan receptbelagda antivirala läkemedel. Därför följs vid ordination av antivirala läkemedel fortfarande de anvisningar enligt vilka läkemedlen ordineras till de människor som särskilt behöver dem.

I Finland finns det ännu inte någon epidemi orsakad av viruset A(H1N1)v. En snabb ökning av antalet fall eller omfattande kollektiva smittor har inte observerats. Det totala antalet bekräftade influensa A(H1N1)v-smittor är 244. Det går att skjuta fram epidemins begynnelse, om befolkningen iakttar en god handhygien och hygienanvisningarna för hostning.

Mer information:

Medicinalråd Merja Saarinen, SHM, tfn 09-160 740 30
Överdirektör Juhani Eskola, THL, tfn 020 610 60 06
Avdelningschef, professor Eija Pelkonen, Läkemedelsverket, tfn 09-473 342 10 (beredskapslagren av läkemedel)

Press release 307/2009
17.09.2009 12:00
in english

A proposal for the order of vaccination submitted

Sisältöteksti

The first batch of vaccines intended for the prevention of influenza A(H1N1)v infections will arrive in Finland in October. The Pandemic Coordination Group appointed by the Ministry of Social Affairs and Health has discussed the expert group's proposal for the order of administration of the vaccines and considers the proposed order justified. A bill on a Government Decree will be drafted based on the proposal, and the purpose is to decide on that on 24 September upon submission of the Minister of Health and Social Services, Paula Risikko.

The national expert group on the vaccination programme has drawn up a proposal for the order of vaccination, and it was dealt with in the Advisory Board on Communicable Diseases and the National Advisory Board on Social and Health Care Ethics. The order has been determined on medical grounds in the light of the present epidemiological knowledge, following the guidelines given in the plan for preparing for a pandemic. It is important to decide on the order since the vaccine is imported in small amounts, and it will take several months to carry out the vaccinations.

Health care staff and pregnant women will be vaccinated first

According to the proposal the vaccine should first be administered to health and social care staff treating and caring for infected patients or patients exposed to infections, to ambulance staff, and to pharmacy staff attending to customers. Persons treating infected and emergency patients are in their work exposed to the virus to a far greater extent than other people, since people who have fallen ill are expressly advised to seek treatment from them.  The vaccination of health care professionals will also protect those patients for whom the effect of the vaccine may be reduced because of their weakened resistance to infections.                  

The second group in order should be pregnant women. Although the majority of pregnant women will have a mild disease, they are however at a greater risk than their peers of developing a serious clinical picture. 

The third group to be vaccinated should be persons aged from 6 months to 64 years belonging to a risk group due to their other illness. This group includes persons with a disease requiring regular medication: a heart disease, respiratory disease, metabolic disease, chronic hepatic or renal insufficiency, a disease or treatment reducing resistance, chronic neurological disease or myasthenia. In the age group of over 65 years the risk of falling ill with the disease is lower than in any other group of the population.  In the group under 65 years the majority of those with a serious clinical picture or who have died of the disease had suffered from one of the chronic diseases mentioned above.

The fourth phase is to vaccinate healthy children aged from 6 to 35 months, since young children have a high morbidity rate, the disease in this age group has required more often than on average hospital care, and since they are efficient transmitters of the disease.  

The fifth group in order to be vaccinated should be healthy children and young people aged from 3 to 24 years, as well as conscripts. A successful vaccination of young age classes is the most important means of limiting the spread of the pandemic in Finland.  Vaccination of young people, thus preventing severe cases of the disease in this age group, will save many years of life.

The sixth group to be vaccinated is persons over 65 years who belong to a risk group due to their other illness.  In this age group, morbidity is in the light of the information obtained about the influenza A(H1N1)v virus clearly lower than in other age groups.

The pandemic situation will be reassessed before deciding on vaccination of the entire population

It is possible to vaccinate the entire population during the autumn and winter. The situation and the need to vaccinate the whole population will however be assessed after we have seen how the situation develops. In case the epidemic situation still requires continuing the vaccination programme, the next group to be vaccinated will be healthy people aged 25 years and older, prioritising the younger age groups.

The local authorities will organise the vaccinations as a rule at the municipal health centres. People can themselves choose if they want to have the vaccination or not. The National Institute for Health and Welfare will inform the local authorities of the distribution of vaccines to municipalities, and the local authorities are responsible for informing about the local vaccination arrangements. On the basis of present information it is probable that the vaccination programme can be started towards the end of October.

The Ministry of Social Affairs and Health has decided on using the stockpiles purchased by the National Emergency Supply Agency so as to ensure a sufficient availability of antiviral medicines, also capsules for children. Furthermore, the National Agency for Medicines has issued instructions to pharmacies to prepare a solution of capsules for patients who are not able to swallow a capsule. The disease is in most cases mild, and people will recover from it without any antiviral prescription medicines.  Therefore the instructions according to which medication should only be prescribed to persons who are especially in need of it are still observed in the prescription of antiviral medicines.  

There is no epidemic caused by the influenza A(H1N1)v virus yet in Finland. Any rapid increases in the number of cases or extensive community-wide infections have not been observed.  The diagnosed influenza A(H1N1)v virus infections number at present 244. The onset of the epidemic can be delayed if people observe the recommended hand and coughing hygiene and stay home when ill instead of attending day care or school or being at work.

For further information contact

Merja Saarinen, Ministerial Counsellor for Health Affairs, Ministry of Social Affairs and Health, tel.  (09) 160 74030
Juhani Eskola, Director-General, National Institute for Health and Welfare, tel. 020 610 6006
Terhi Kilpi, Senior Medical Officer, National Institute for Health and Welfare, tel. 020 610 8678 
Professor Eija Pelkonen, National Agency for Medicines, tel. (09) 4733 4210 (stockpiles of medicines)

 

307/2009
17.09.2009 12:00
Sámás

Sisältöteksti
307/2009
17.09.2009 12:00
??-??????

Sisältöteksti
307/2009
17.09.2009 12:00
Français

Sisältöteksti
307/2009
17.09.2009 12:00
aus Deutsch

Sisältöteksti
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Jaa