Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Kuntainfo 11/2011
12.12.2011
suomeksi

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2012

Sisältöteksti

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain, lapsen elatuksesta annetun lain ja vahingonkorvauslain tarkoittama elatusapu, rikosvahinkolaissa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki.

Elinkustannusindeksin pisteluku oli 1764 lokakuussa 2010 ja 1827 lokakuussa 2011. Elinkustannusindeksin nousu lokakuusta 2010 lokakuuhun 2011 oli 3,57 prosenttia.

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia korotetaan 3,57 prosenttia 1.1.2012 lukien.

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko (liite: Taulukko 1)

Elatustuki 1.1.2012 alkaen

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2012 lukien 147,96 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkistus

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi valmisteltiin oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä vuosina 2005-2007. Se annettiin kunnille 14.6.2007 sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedotteella 7/2007. Ohje on julkaistu oikeusministeriön julkaisuna 2007:2 ja se on sekä suomen- että ruotsinkielisenä löydettävissä oikeusministeriön Internet-sivuilta.

Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuntien sosiaaliviranomaisten toimintaa, kun ne opastavat vanhempia elatusavun oikean määrän arvioimisessa ja harkitsevat, voidaanko vanhempien tekemä sopimus elatusavusta vahvistaa. Ohje perustuu lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) säännöksiin. Sillä ei kuitenkaan ole viranomaisten toimintaa sitovaa vaikutusta, vaan se on oikeudelliselta luonteeltaan elatusapujen määräytymisperusteita koskeva suositus.

Ohjeessa olevat rahamäärät perustuvat sen valmisteluajan tilanteeseen. Jotta ohje säilyttäisi ajanmukaisuutensa, ohjeessa olevia rahamääriä tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta prosenttimäärällä, joka vastaa elatusapuihin tulevaa indeksikorotusta. Elatusavut nousevat vuoden 2012 alusta 3,57 prosenttia.

Muutoksen laskemisen jälkeen tulos on pyöristetty lähimpään tasaeuroon. Ohjeen kohdassa 4.2. olevat luonapitovähennysten summat on kuitenkin pyöristetty lähimpään 50 senttiin.

Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2012 lukien seuraavat:

kohta 2.2.2. Yleisten kustannusten määränä pidetään:
lapsen ollessa 0-6-vuotias 284 euroa kuukaudessa;
lapsen ollessa 7-12-vuotias  329 euroa kuukaudessa;
lapsen ollessa 13-17-vuotias 443 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.1.2.: Yleisten elinkustannusten määränä pidetään:
yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 568 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliiton­omai­sessa suhteessa tai muussa parisuhteessa elävän henkilön osalta 477 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.6.4. Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 477 euroa kuukaudessa ja asumiskustannusten osalta 3.3.2.kohdan 1-5 kappaleen mukaan laskettu määrä.

kohta 3.3.6.5. Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon vuoksi kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 238 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.7. Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huomioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 114 euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 114 euroa kuukaudessa lasta kohden.

kohta 4.2.1. Luonapitovähennyksen määrä (liite: Taulukko2)

Lisätietoja:

hallitusneuvos Esa Iivonen, puh. 09-160 74352

Kommuninfo 11/2011
12.12.2011
på svenska

Beloppet på underhållsbidrag och underhållsstöd stiger fr.o.m. 1.1.2012

Sisältöteksti

Enligt lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (583/2008) ska beloppet av vissa underhållsbidrag, ersättningar och underhållstöd justeras kalenderårsvis från ingången av året i enlighet med stegringen i levnadskostnadsindexet (1951:10=100). Den årliga ändringen beräknas utifrån levnadskostnadsindexets poängtal för oktober i år och oktober förra året. Ersättningar som avses i lagen är underhållsbidrag enligt äktenskapslagen, lagen om underhåll för barn och skadeståndslagen, ersättningar enligt brottsskadelagen som betalas ut som periodiskt understöd för inkomstförlust eller förlust av underhåll eller förlust av den underhållsskyldige, samt underhållsstöd enligt lagen om underhållstöd.

Levnadskostnadsindexets poängtal var 1764 i oktober 2010 och 1827 i oktober 2011. Levnadskostnadsindexet steg med 3,57 procent från oktober 2010 till oktober 2011.

De underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd som definieras i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna höjs med 3,57 procent fr.o.m. 1.1.2012.

Förhöjningen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts.

Indexhöjning av underhållsbidraget (Bilaga: Tabell 1)

Underhållsstöd fr.o.m. 1.1.2012

Fr.o.m. 1.1.2012 är det fulla underhållsstödet 147,96 euro per månad per barn.

Indexjustering av beloppen i anvisningen om underhållsbidrag

Anvisningen för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn utarbetades i samarbete mellan justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet åren 2005-2007. Den gavs till kommunerna 14.6.2007 genom social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo 7/2007. Anvisningen har publicerats som justitieministeriets publikation 2007:3 och den finns på justitieministeriets internetsidor både på svenska och på finska.

Avsikten med anvisningen är att förenhetliga de kommunala socialmyndigheternas verksamhet när de vägleder föräldrarna att göra en korrekt beräkning av underhållsbidragets storlek och när de bedömer om ett avtal som föräldrarna har ingått kan fastställas. Anvisningen bygger på bestämmelserna i lagen om underhåll för barn (704/1975). Den är emellertid inte bindande för myndigheterna utan den har rättslig karaktär av en anvisning som gäller grunder för fastställande av underhållsbidrag.

Beloppen i anvisningen basera sig på tiden då anvisningen utarbetades. För att anvisningen skulle vara tidsenlig justeras beloppen i anvisningen kalenderårsvis vid ingången av året med ett procentbelopp som motsvarar indexförhöjning som fastställs för underhållsbidraget. Underhållsbidragen stiger med 3,57 procent fr.o.m. 1.1.2012.

Efter kalkyleringen har resultatet avrundats till närmaste hela euro. Beloppen för umgängesavdragen under rubrik 4.2 i anvisningen har dock avrundats till närmaste 50 cent.  

Beloppen i anvisningen om underhållsbidrag är fr.o.m. 1.1.2012 som följer:

rubrik 2.2.2.: Beloppen för allmänna kostnader är:
284 euro i månaden när barnet är 0-6 år gammal
329 euro i månaden när barnet är 7-12 år gammal
443 euro i månaden när barnet är 13-17 år gammal

rubrik 3.3.1.2.: Beloppen för allmänna levnadskostnader är:
568 euro i månaden för en ensamstående eller en ensamförsörjare; och
477 euro i månaden för en person som lever i ett samboförhållande, äktenskap eller annat parförhållande.

rubrik 3.3.6.4.: Om en förälders make respektive maka för sin försörjning är beroende av sin partner av ett godtagbart skäl, får denne göra avdrag för makens respektive makans allmänna levnadskostnader och boendekostnader. Det högsta avdragsbeloppet är för allmänna levnadskostnaders del 477 euro i månaden och för boendekostnaders del det belopp som kalkyleras i enlighet med punkten 1-5 under rubrik 3.3.2.

rubrik 3.3.6.5.: Om en förälders sambo är helt eller delvis beroende av sin partner för sin försörjning till följd av att han eller hon tar hand om deras gemensamma barn, får denne göra avdrag för sambos allmänna levnadskostnader, dock högst 238 euro i månaden.

rubrik 3.3.7.: Resekostnader för umgänge med barn beaktas som avdrag på underhållsförmågan hos den förälder som svarar för kostnaderna. Kostnaderna beaktas enligt billigaste ändamålsenliga färdsätt. Avdraget får göras endast till den del som överstiger 114 euro i månaden per barn. Avdraget får uppgå till högst 114 euro i månaden per barn.

rubrik 4.2.1.: Umgängesavdragets storlek (Bilaga: Tabell 2)

För mer information:

regeringsrådet Esa Iivonen, tfn 09-160 74352

Commune info 11/2011
12.12.2011
in english

Sisältöteksti
11/2011
12.12.2011
Sámás

Sisältöteksti
11/2011
12.12.2011
??-??????

Sisältöteksti
11/2011
12.12.2011
Français

Sisältöteksti
11/2011
12.12.2011
aus Deutsch

Sisältöteksti
Jaa