Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Kuntainfo 4/2010
23.11.2010
suomeksi

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2011

Sisältöteksti

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2011 lukien.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2010 vahvistettu palkkakerroin on 1,231 ja vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin on 1,253.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2011 lukien 353,62 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 707,24 euroa kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2011 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,79 prosentin korotusta vuoteen 2010 verrattuna. 

Lisätietoja antaa

Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, puh. 09-160 74438

 

Kommuninfo 4/2010
23.11.2010
på svenska

Vårdarvoden inom närståendevården år 2011

Sisältöteksti

Vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård höjs på grund av index­justering från och med 1.1.2011.

Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståendevårdare bestäms i 5 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Den lönekoefficient som fastställts för år 2010 är 1,231 och den som fastställts för år 2011 är 1,253.

Fr.o.m. 1.1.2011 är vårdarvodets minimibelopp 353,62 euro i månaden. Det lägsta beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 707,24 per månad.

Vårdarvodets belopp justeras fr.o.m. 1.1.2011 även i fråga om sådana vårdarvoden som har avtalats att vara högre eller lägre än det lägsta arvodebeloppet och som baserar sig på ett avtal om närståendevård som varit i kraft innan arvodet justerades. Den lönekoefficient som fastställts för år 2011 innebär att vårdarvodena höjs med cirka 1,79 procent jämfört med 2010.

Ytterligare uppgifter ges av

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn.  09-160 74438

Commune info 4/2010
23.11.2010
in english

Sisältöteksti
4/2010
23.11.2010
Sámás

Sisältöteksti
4/2010
23.11.2010
??-??????

Sisältöteksti
4/2010
23.11.2010
Français

Sisältöteksti
4/2010
23.11.2010
aus Deutsch

Sisältöteksti
Liitteet
Linkit ja nostot

Muualla palvelussamme

Omaishoidon tuki

Liitteet
Linkit ja nostot

På vår webbplats

Stöd för nårståendevård

Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Liitteet
Linkit ja nostot
Jaa