Sisältöön      
 
 
 
 
 

Lainsäädäntö

Sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa säädetään perustuslaissa sekä laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Ihmis- ja perusoikeudet on taattava kaikille tasa-arvoisesti ilman henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää. Tämä periaate on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lakia sovelletaan myös sukupuolivähemmistöihin. Tasa-arvolaki ulottuu kaikille yhteiskuntaelämän alueille, joita ei ole erikseen rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle.

  
Tasa-arvolaki

Tasa-arvolain keskeisimmät velvoitteet ovat:

  • yleinen syrjinnän kielto
  • viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan
  • kiintiösääntö valtion ja kuntien toimielimissä
  • työnantajien ja oppilaitosten velvollisuus edistää tasa-arvoa mm. tasa-arvosuunnitelmien kautta
  • syrjinnän kielto työelämässä, oppilaitoksissa, etujärjestöissä ja tavaroiden sekä palvelujen tarjonnassa
  • hyvitysseuraamus.

Tasa-arvolaki 609/1986 (Finlex)

 Lain sisällön pääpiirteet on kuvattu STM:n julkaisussa Tasa-arvolaki 2005 (STM:n esitteitä 2009:1)

Yhdenvertaisuuslaki

Muu kuin sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa.
Yhdenvertaisuuslaki 21/2004 (Finlex)

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki sisältää syrjintäkiellon ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksen.
Työsopimuslaki 55/2001 (Finlex)


Lainsäädännön valvonta

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta valvovat tasa-arvolain noudattamista.

Valtuutetun verkkosivuilta saa lisätietoja siitä, miten toimia, jos epäilee tulleensa syrjityksi sukupuolensa vuoksi.

Tasa-arvovaltuutettu
Tasa-arvolautakunta

Etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten yhdenvertaista kohtelua valvoo vähemmistövaltuutettu, ja etnistä syrjintää koskevat asiat ratkaisee syrjintälautakunta.

Vähemmistövaltuutettu
Syrjintälautakunta

18.04.2013
Jaa