Till inhållet      
 
 
 
 
 

Politik för tobakskontroll

Rökning är den största enskilda hälsorisken och viktigaste orsaken till hälsoskillnader mellan befolkningsgrupper. Tobaksvaror är inte normala bruksförnödenheter. De framkallar ett svårt och permanent beroende hos användaren och innehåller ämnen som antingen som sådana eller som förbränningsprodukter eller metaboliska produkter är farmakologiskt aktiva och toxiska.

Minskad rökning är ett effektivt sätt att förbättra hälsan.

Tobakslagen

Med hjälp av Finlands tobakslagstiftning

 • förebygger man användningen av tobaksprodukter
 • främjar slutandet
 • skyddar befolkningen från tobaksrök

Tobakslag 693/1976 (Finlex)

Målet med lagen är att få ett slut på användningen av tobaksprodukter som innehåller giftiga ämnen och orsakar beroende.

Målet för tobakslagen är att rökningen i Finland ska upphöra (Pressmeddelande 18.8.2010)

Tobakslagstiftningen gäller produkter som tillverkats av tobaksväxten eller  som innehåller delar av växten. Lagen tillämpas också på redskap som används vid rökning och tobaksimitationer.

Tobakslagen innehåller

 • förordningar om tobaksprodukternas konsistens och försäljningslov
 • försäljnings- och importrestriktioner som gäller minderåriga
 • förbud mot reklam, marknadsföring och att ha framme tobaksprodukter
 • rökförbud i allmänna utrymmen, på arbetsplatser och i restauranger
 • förordningar som gäller styrning, verkställande, övervakning och följder 

EU-reglering och samarbete

Finalands tobakslagstiftning baserar sig på EU-reglering i fråga om tobaksprodukternas konsistens, kvalitetsövervakning, begränsningarna i import, försäljning och reklam. Den centrala lagstiftningen kommer från två direktiv: 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation
och försäljning av tobaksvaror 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror

THL:s informationspaket för de som försöker sluta röka.

Att sluta röka förbättrar din hälsa (THL)

THL:s informationspaket för anställda inom social- och hälsovården.

Hälsovårdspersonalens stöd vid rökavvänjning är betydelsefullt (THL)

THL:s informationspaket om konsumtion av tobak och hälsoolägenheter

Tupakka (THL)


Åtgärder för minskad rökning

Målet för tobakspolitiken är att barn och unga inte börjar röka och att så många rökare som möjligt slutar röka.

De viktigaste åtgärderna för minskad rökning är

 • så höga priser som möjligt för tobaksprodukter (pris- och skattepolitik)
 • rökfria miljöer (rökförbud)
 • förbud mot reklam och säljfrämjande åtgärder
 • begränsad tillgång till tobaksvaror (säljförbud, tillståndsbaserad försäljning)
 • restriktioner för tobaksvaror (utsläpp av nikotin, tjära och koldioxid, varningspåskrifter)
 • information om fördelarna med rökfrihet
 • stöd för att sluta.

Reformer under regeringsperioden

Tobakslagstiftningen ändrade den 1.10.2010.

Under regeringsperioden har cigarettpriserna redan höjts i början av 2009 och 2010.

Ändringar vid årsskiftet (Finansministeriets pressmeddelande 19.12.2008)
Ändringar vid årsskiftet (Finansministeriets pressmeddelande17.12.2009)

Dessutom krävs från början av april 2009 ett detaljhandelstillstånd för försäljning av tobaksprodukter. Målet är att effektivera förbudet att sälja tobaksprodukter till barn och unga samt att förebygga försäljning av illegal tobak.


Från och med början av år 2007 är tobaksrökning i restauranger enbart tillåtet i särskilda utrymmen. Information om planering, konstruktion och användning av utrymmenahar samlats i denna broschyr:

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila (SHM:s broschyrer 2007:2)

25.07.2014