Till inhållet      
 
 
 
 
 

Ansvarsfördelning

I Finland hör jämställdhetsärendena till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Jämställdheten mellan kvinnor och män främjas via fyra myndigheter som hör under ministeriet.

  

Jämställdhetsenheten

En enhet vid social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för regeringens jämställdhetspolitik.
Jämställdhetsenheten

Jämställdhetsombudsmannen

En självständig myndighet som övervakar hur lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män efterföljs.
Jämställdhetsombudsmannen 

Jämställdhetsnämnden

En oberoende nämnd som övervakar tillämpningen av jämställdhetslagen och behandlar och avgör frågor i anslutning till denna:
Jämställdhetsnämnden

Delegationen för jämställdhetsärenden

Den parlamentariska Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) arbetar för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället.
Delegationen för jämställdhetsärenden

I riksdagen behandlas jämställdhetsärendena av arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

EU:s ombudsman och Europeiska gemenskapernas domstol ger rättsliga avgöranden som kan påverka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Diskrimineringsombudsmannen och diskrimineringsnämnden övervakar att alla behandlas lika utanför arbetslivet oavsett etniskt ursprung.

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsnämnden

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att lagen om likabehandling efterföljs på arbetsplatserna. Mer om ämnet på sidorna om arbetarskydd

Arbetarskydd

Arbetsgivare och läroanstalter ska enligt jämställdhetslagen upprätta en jämställdhetsplan till stöd för arbetet med att främja jämställdheten mellan könen.

Allmänt om jämställdhetsplanering (Jämställdhetsombudsmannen)

Många organisationer är engagerade i arbetet med att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.

NYTKIS (Kvinnoorganisationer i samarbete)
Kvinnoorganisationernas Centralförbund
Kvinnosaksförbundet Unionen
Miessakit

21.01.2015