Till inhållet      
 
 
 
 
 

Fokus

 • 31.12.2012

  Ministeriet övertar ansvaret för smink

  Marilla Lahtinen Social- och hälsovårdsministeriet övertar beredningsansvaret för lagstiftning som gäller kosmetiska produkter från arbets- och näringsministeriet från ingången av år 2013. För social- och hälsovårdsministeriet innebär förändringen ansvar och utmaningar. Kommunikation och information måste ökas. Användarna av kosmetika måste få information om produkternas säkerhet och lagstiftningens krav på tillverkarna, meddelar konsultativa tjänstemannen Marilla Lahtinen.
 • 10.12.2012

  Arbets- och näringsbyråer har ansvaret för att hänvisa arbetslösa till hälsoundersökningar

  Ritva Partinen Ända fram till de senaste åren har hälso- och sjukvården för arbetslösa varit koncentrerad till behandling av sjukdomar. När man drabbas av en åkomma söker sig en arbetslös människa till hälsovårdscentralen och får vård. Detta är dock inte tillräckligt när arbetslösas arbetsförmåga och hälsa bör upprätthållas eller förbättras. Man lägger alltmer tyngdpunkten vid förebyggande tjänster, konstaterar överinspektör Ritva Partinen vid social- och hälsovårdsministeriet.
 • 26.11.2012

  Jourförordning säkerställer kvaliteten

  Timo Keistinen Avsikten med förordningen som social- och hälsovårdsministeriet bereder är att återställa kvaliteten på jourverksamheten vid hälsovårdscentralerna och sjukhusen till en hög nivå. Kommunernas primärvård har inte fungerat väl, motiverar medicinalrådet Timo Keistinen.
 • 12.11.2012

  Kamp mot ojämlikheten inom studerandehälsovården

  Maire Kolimaa Studerandehälsovården hotas av ökad ojämlikhet. Enligt en utredning som social- och hälsovårdsministeriet publicerade i somras skiljde sig tillvägagångssätt och resurser för studerandehälsovården på hälsovårdscentralerna. Detta leder till ojämlikhet bland dem som studerar på olika orter och olika läroanstalter.
 • 29.10.2012

  Nytt koncept gör det lättare för partiellt arbetsförmögna att få tag i ett arbete

  Päivi Mattila-Wiro Över 260 000 finländare får invalidpension. Gruppen är mycket heterogen, men många har ännu kvar arbetsförmåga och vill arbeta, konstaterar överinspektör Päivi Mattila-Wiro.
 • 15.10.2012

  Omhändertagande är det allra sista alternativet

  Lotta Hämeen-Anttila Den diskussion kring barnskyddet som under de senaste veckorna gått hit och dit har gjort konsultativa tjänstemannen Lotta Hämeen-Anttila bekymrad. "Vi vill inte att invandrare ska börja tro att man i Finland ställer sig fientligt mot dem, och att de därför börjar undvika barnskyddet. Det är viktigt att skapa förtroende mellan klienten och arbetstagaren för att kunna hjälpa."
 • 08.10.2012

  Det finns inga slutgiltiga sanningar i diskussionen om narkotika

  Tapani Sarvanti Socialrådet Tapani Sarvanti anser att den öppna diskussionen som förs om narkotikapolitiken är viktig. Enligt Sarvanti är vi i Finland ibland fortfarande oförmögna att diskutera om narkotika och narkotikapolitik utan extrema kategorier.
 • 28.09.2012

  Ekonomin ska inte planeras för bara ett år åt gången

  Päivi Sillanaukee

  Päivi Sillanaukee, som blir ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) från och med början av oktober, har många utmaningar framför sig. Social- och hälsovårdstjänsterna bör organiseras på ett effektivare sätt än förr eftersom det ekonomiska läget är ansträngt. Arbetsproduktiviteten blir ändå lidande i många organisationer då uppgifter överlappar varandra.
 • 03.09.2012

  Privata sektorn engageras i pandemiberedskapen

  Anni Virolainen-Julkunen Den influensapandemi som spred sig till Finland år 2009 fick många att vara mer på alerten. En så omfattande pandemi har inte upplevts sedan Hongkonginfluensan åren 1968-69. Den aktuella erfarenheten lärde dock myndigheterna mycket, konstaterar överläkare Anni Virolainen-Julkunen vid social- och hälsovårdsministeriet.
 • 13.08.2012

  Statistiskt material ännu tillgängligare

  Antti Alila; Sari Kauppinen Flera aktörer producerar offentliga statistiska uppgifter inom social- och hälsovårdsområdet. Trenden under de senaste åren har varit att erbjuda allt mångsidigare statistikprodukter och därmed tillgång till allt exaktare information för allmänheten. I fråga om tillgången till statistik har man gått framåt i hög fart, konstaterar överinspektör Antti Alila och konsultativa tjänstemannen Sari Kauppinen vid SHM.
 • 16.07.2012

  Två sorters bärplockare

  Markus Pyykkönen "Ställningen för en utländsk bärplockare i Finland beror på om han plockar röda bär på en åker eller gula bär på myren", säger utvecklingschef Markus Pyykkönen. I trädgårdsodlingarna handlar man nämligen enligt kollektivavtal medan skogsbärsplockarna jämställs med företagare.
 • 02.07.2012

  Vilja att förena behandling och forskning som gäller sällsynta sjukdomar

  Pälvi Kaukonen Läkarna i Finland är skickliga och sakkunniga men när de stöter på en verkligen sällsynt sjukdom kan det vara svårt att identifiera den. Förvisso kan ingen i förstone misstänka polyarteritis nodosa eller Marshall-Smith-syndrom. Diagnos och behandling kan försenas i värsta fall till och med flera år när erfarenheten och informationen är spridda.
 • 18.06.2012

  Lagen om äldreservice stärker ställningen för äldre personer

  Riitta Kuusisto Lagen om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer har varit på en omfattande remissrunda, och en majoritet av utlåtandena har inlämnats. Lagen ska beredas till sin slutliga form på basis av feedbacken. Regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under hösten 2012.
 • 04.06.2012

  Fattigdom i utvecklingsländerna bekämpas bit för bit

  Anne Eriksson Hållbar utveckling har flera dimensioner. Det är inte bara frågan om att vara ekologisk utan utvecklingen ska även vara hållbar socialt och ekonomiskt. Finland deltar i FN:s konferens om hållbar utveckling i juni i Brasilien.
 • 22.05.2012

  Socialvårdslagen reformeras i samarbete mellan experter och klienter

  Reijo Väärälä Biträdande avdelningschef Reijo Väärälä kritiserar den nuvarande lagberedningen för brist på öppenhet. Lagarna utarbetas fortfarande så att man inte vill avslöja ett knyst om dem under beredelsefasen. Med socialvårdslagen har man dock gått tillväga precis tvärtom. Man har velat offentliggöra alla delar vart efter att de har blivit klara.
 • 08.05.2012

  Varje dag får närmare 40 finländare minnessjukdomar

  Päivi Sillanaukee ja Päivi Voutilainen En stor del av finländarna berörs av minnesjukdomar antingen direkt eller indirekt. Även om det inte är något fel på det egna minnet, kan någon i den närmaste kretsen lida av en minnessjukdom. Av finländarna insjuknar 36 personer dagligen i någon minnessjukdom, vilket motsvarar ungefär 13 000 finländare per år. I samma veva som de stora åldersklasserna går i pension och livstiden förlängs blir också minnessjukdomarna konstant vanligare.
 • 23.04.2012

  Psykosocial belastning berör alla branscher

  Jaana Vastamäki Den psykiska belastningen i arbetet är ingen ny fråga. Människorna har bara börjat känna igen denna och lättare ingripa i den psykosociala aspekten, säger överinspektör Jaana Vastamäki.
 • 10.04.2012

  Nordiskt samarbete kräver idéer

  Liisa-Maria Voipio-Pulkki Nordiskt samarbete har varit viktigt för Finland under hela självständigheten, men efter EU-medlemskapet har intresset för det svalnat. Det vore dags att vända riktning, säger direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki.
 • 26.03.2012

  Finns det tillräckligt många skötare?

  Marjukka Vallimies-Patomäki År 2010 kunde närmare 3 000 vakanser som sjukskötare och närvårdare inte tillsättas på grund av personalbrist inom den kommunala social- och hälsovården. När de stora åldersklasserna går i pension skärps konkurrensen om de yrkesutbildade personerna ytterligare. Räcker antalet skötare till i fortsättningen?
 • 12.03.2012

  Lika lön för män och kvinnor ännu långt borta

  Eeva Raevaara Jämställdhetsfrågorna är alltid aktuella. "Till exempel löneskillnaden mellan kvinnor och män finns kvar, även om det skett en liten positiv utveckling i riktning mot lika lön", säger överinspektör Eeva Raevaara, den andra av sekreterarna i arbetsgruppen för regeringens jämställdhetsprogram.
 • 27.02.2012

  Reformen av systemet med läkemedelsersättning fortsätter trots besparingar

  Outi Antila "I enlighet med målet i regeringsprogrammet reformeras för närvarande systemet med läkemedelsersättning i landet. Avsikten är att propositionen som gäller strukturomvandling ska vara klar vid utgången av året", säger överdirektör Outi Antila som leder den s.k. arbetsgruppen för läkemedelsersättning.
 • 01.02.2012

  Modeller för gott ledarskap

  Päivi Husman ja Raimo Ikonen Utvecklingsnätverket för ledare som inleddes i januari samlar och sprider modeller för gott ledarskap för att användas på arbetsplatser. "Målsättningen är ett öppet forum som sammanför alla parter som är intresserade av ledarskap. Vi har tidigare inte haft något sådant utan nätverken för ledare har varit osammanhängande och olika ismer, tekniker och aktörer har tävlat sinsemellan", säger överdirektör Raimo Ikonen som är ordförande för projektets styrgrupp.
 • 16.01.2012

  En nationell ram för de elektroniska tjänsterna

  Annakaisa Iivari "De elektroniska tjänsterna måste planeras omsorgsfullt och datasäkerhetsfrågorna tas på allvar. "Nu behövs det samarbete för att starten på den nationella utvecklingen av de elektroniska tjänsterna inom hälsovården ska bli enhetlig och inte ske i enskilda projekt och separat inom varje område", säger konsultativa tjänstemannen Annakaisa Iivari.
 • 02.01.2012

  Finland och Ryssland fördjupar samarbetet inom social- och hälsovårdsområdet

  Olli Kuukasjärvi Finland och Ryssland önskar fördjupa sitt inbördes samarbete inom social- och hälsovården. För att uppnå målet undertecknade länderna en samarbetspromemoria i november i fjol. Denna möjliggör lagstiftningssamarbete, en ännu snabbare reaktion på pandemifall, och kan underlätta utredning av falska läkare, säger konsultative tjänstemannen Olli Kuukasjärvi.