Sisältöön      
 
 
 

Rokotukset

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa rokotusohjelmaa ja rokotteita koskevasta lainsäädännöstä. Lisäksi ministeriö päättää uusien rokotteiden ottamisesta rokotusohjelmaan sekä merkittävistä rokotehankinnoista.

Rokotukset ovat tärkeä osa yleistä tartuntatautien torjuntaa. Suomessa kaikille lapsille tarjotaan maksuttomia rokotteita sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatiman kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Rokotusohjelmalla pyritään suojaamaan koko väestöä mahdollisimman hyvin tarttuvilta taudeilta.

Tartuntatautien torjunta

Rokotteista säädetään laeissa

Lääkelaissa ja -asetuksessa säädetään rokotteiden valmistuksesta, maahantuonnista, myyntiluvista, jakelusta ja myynnistä.

Lääkelaki 395/1987 (Finlex)
Lääkeasetus 693/1987 (Finlex)

Rokotteiden hankinnasta, tartuntatautien torjunnan viranomaisvastuista ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta säädetään tartuntatautilaissa.

Tartuntatautilaki 583/1986 (Finlex)

Rokotusohjelma määritellään STM:n asetuksessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta 421/2004 (Finlex)

Rokotusohjelman maksuttomien rokotteiden lisäksi kansalaisilla on mahdollisuus ottaa muita rokotteita.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan, että

  • huolehditaan rokotehankinnoista ja ylläpidetään rokotuskattavuus
  • kehitetään kansallista rokotusohjelmaa
  • selvitetään rokotteiden ja muiden sairauksien ehkäisyyn käytettävien lääkevalmisteiden korvattavuutta

Viranomaisten roolit rokotusasioissa

Kansallisessa rokotusohjelmassa mukana olevat rokotteet hankitaan valtion kustannuksella kuntien käyttöön. Vastuu kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten käytännön järjestämisestä kuuluu kunnille. Lapsille tarjotaan rokotteet ohjelman mukaisesti neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii tartuntatautien vastustamistyön ja rokotusten asiantuntijalaitoksena. THL arvioi ja kehittää kansallista rokotusohjelmaa sekä huolehtii korkean rokotuskattavuuden säilyttämisestä.

Kansallinen rokotusohjelma (THL)

Rokotusohjelmaa koskevan päätöksenteon tukena toimivat THL:n kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä, THL:n rokotussuositustyöryhmä sekä rokotekohtaiset asiantuntijaryhmät. 

THL tekee rokotteita ja rokotusohjelmaa koskevat esityksensä STM:lle. STM:n tartuntatautien neuvottelukunta toimii tartuntatautien torjunnan asiantuntijaelimenä, joka seuraa tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tukee tartuntatautien vastustamistyötä. 

Tartuntatautien neuvottelukunta

STM:n rokotehankintatyöryhmä valmistelee taloudellisesti merkittävät rokotehankinnat.

Rokotehankintatyöryhmä

THL huolehtii rokotteiden hankintapäätöksen toimeenpanosta, rokotteiden jakelusta kunnille ja rokotusohjelman toteuttamisen ohjeistuksesta.

Rokotusohjelman päätöksentekoprosessi (pdf, 25 kB )

Rokotteiden turvallisuus

Rokote on lääkevalmiste, joka voidaan ottaa Suomessa käyttöön joko Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tai Euroopan lääkeviraston (European Medicines Agency EMA) myöntämän myyntiluvan perusteella.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
European Medicines Agency EMA

Myyntiluvan saaneiden rokotteiden valmisteyhteenvedot ovat luettavissa Fimean tai EMA:n verkkosivuilla. 

Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet (Fimea)

Myyntiluvan myöntämisen jälkeen rokotteen turvallisuutta arvioidaan haittavaikutusilmoitusten ja tutkimusten avulla. THL ylläpitää rokotteiden haittavaikutusrekisteriä rokoteturvallisuuden varmistamiseksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitää ilmoittaa tietoonsa tulleista rokotteen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista THL:lle. 

Rokotusten haittavaikutuksista ilmoittaminen (THL)

Valittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi rokottamista koskevaan palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

  • tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimipisteessä rokotuksista vastaavalle henkilölle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia sinua hoitaneiden henkilöiden kanssa.
  • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi potilasasiamieheen.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Potilasvakuutuskeskus

Rokotteen aiheuttamasta vahingosta voi hakea korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä.

Lääkevahinkovakuutus

12.12.2014
Jaa