Sisältöön      
 
 
 

Perhehoito

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee perhehoitoa koskevan lainsäädännön ja vastaa yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Tavallisimmin perhehoitoa käytetään lastensuojelun sijaishuoltopaikkana.

Perhehoito voi olla tulevaisuudessa yhä useammalle henkilölle soveltuva huolenpidon järjestämisen muoto. Erityisesti ikäihmisten perhehoitoa kehitetään ja pyritään lisäämään. Myös esimerkiksi kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille perhehoito voi olla hyvä palvelumuoto sekä tilapäisesti että pidempiaikaisesti.

Perhehoidosta säädetään laissa

Perhehoitajalakiin sisältyvät säännökset perhehoitopaikan tai perhekodin yleisistä laatuvaatimuksista, hoitajien koulutuksesta, hoidettavien enimmäismäärästä, toimeksiantosopimuksesta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta.

Voimassa oleva perhehoitajalaki:

Perhehoitajalaki 312/1992 (Finlex)

Kunta järjestää perhehoidon

Kunnan sosiaali- ja terveystoimi (esimerkiksi lastensuojelu tai vammais- tai vanhuspalvelu) hyväksyy perhekodit, tekee tarvittavat sopimukset perhehoidosta sekä sijoittaa asiakkaat perhekotiin.

Yksityiset ammatilliset perhekodit tarvitsevat toiminnalleen aluehallintoviraston luvan.

Perhehoidon asiakkaat maksavat sovitun asiakasmaksun kunnalle, joka puolestaan maksaa palkkion ja korvauksen perhehoitajalle. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hoitajille maksettavat vähimmäiskorvaukset ja palkkiot vuosittain.

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 (Kuntainfo 7/2014)

Perhehoidon kehittäminen

Perhehoitoa halutaan kehittää niin, että erityisesti vanhusten ja vammaisten perhehoito paranee. Perhehoitoa koskeva hallituksen esitys on eduskunnassa.

Perhehoitolain uudistus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tietoa perhehoidosta sosiaalialan ammattilaisille.

Perhehoito (Lastensuojelun käsikirja)

Perhehoitoliitto ry on perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka tukee perhehoitajien toimintaa alueilla.

Perhehoitoliitto

  

 

26.03.2015
Jaa