Sisältöön      
 
 
 

Päivähoidon kehittäminen

Varhaiskasvatuksen kehittämistä ohjataan vuonna 2002 vahvistetuilla varhaiskasvatuksen valtakunnallisilla linjauksilla. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ohjaavat kunnissa järjestettävän varhaiskasvatuksen sisältöä. Kunnat laativat paikalliset ja yksikkökohtaiset suunnitelmansa perusteiden pohjalta.

Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (STM:n julkaisuja 2002:9)
Vasu-asiakirja, Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet (THL) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjaa täydentäviä julkaisuja (THL) 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta tukee ja edistää varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä. 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta (Valtion hankerekisteri)

Neuvottelukunnan julkaisuja 2009-2011:

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportti. Toimikausi 15.2.2008 - 31.12.2010 (STM:n raportteja ja muistioita 2011:14) 
Näkymätön näkyväksi. Varhaiskasvatustutkimuksen kutsuseminaarin 2010 kooste. (STM:n selvityksiä 2011:3) Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia (STM:n selvityksiä 2009:28) 
Esitys varhaiskasvatusalan koulutuksen valtakunnalliseksi arvioimiseksi (STM:n selvityksiä 2009:29)

Aiemmat julkaisut:

Varhaiskasvatus vuoteen 2020 -julkaisu (STM:n selvityksiä 2007:72)
Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen (STM:n selvityksiä 2007:7)
Varhaiskasvatustutkimus ja varhaiskasvatuksen kansainvälinen kehitys (STM:n selvityksiä 2007:6)
Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa (STM:n selvityksiä 2007:62)
Perhepäivähoidon kehittämisen suuntia (STM:n selvityksiä 2007:5)

Kasvun kumppanit -verkkopalvelu

Kasvun kumppanit -verkkopalvelu tarjoaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista sekä tukea niiden kehittämiseen. Tieto tarjotaan ammattilaisten, johdon ja päättäjien arkeen sopivaksi. Palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kasvun kumppanit -verkkopalvelu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Avoin varhaiskasvatus 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA selvittivät avoimen varhaiskasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Selvitystä hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämisessä.

Leikkitoiminnasta avoimeen varhaiskasvatukseen (STM:n selvityksiä 2008:14)

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitoon ja ryhmäperhepäivähoitoon liittyviä työvälineitä ja selvityksiä:

Perhepäivähoidon kehittämisvalikko (Verve) 
Perhepäivähoitohenkilöstön osaamisen kehittäminen. PERHOKE-hankkeen loppuraportti (STM:n selvityksiä 2009:16)
Perhepäivähoidon kehittämisen suuntia (STM:n selvityksiä 2007:5)
Ryhmäperhepäivähoitoselvitys (STM:n selvityksiä 2007:54)

Päivähoidon turvallisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat, että jokaiselle päivähoidon toimintayksikölle laaditaan turvallisuussuunnitelma pelastussuunnitelman lisäksi. Turvallisuussuunnitelmassa kartoitetaan hyvin kattavasti päivähoidon toimintaympäristön riskit. Ohjeita turvallissuunnitelman laadintaan saa julkaisuista:

Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (STM ja Stakes, Yhteisjulkaisu)
Päivähoitopaikkojen tilat ja turvallisuus (STM:n selvityksiä 2006:10)

Kuluttajavirasto on 4.6.2009 lähettänyt kirjeen kuntien tuoteturvallisuusvalvontaviranomaisille koskien päivähoidon turvallisuusvalvontaa.  Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa päivähoitoa järjestävien tahojen (toi­minnanharjoittajien) ensisijaista vastuuta myös turvallisuuskysymyksissä.

Päivähoidon turvallisuuden valvonnasta (Kuntainfo 5/2009) 

Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa

Päiväkotien infektioriskin vähentäminen on tärkeää. Suomessa eniten lasten sairastumista aiheuttavat erilaiset lyhytaikaiset infektiotaudit. STM:n on tehnyt oppaan, jonka tavoitteena on vähentää lasten sairastuvuutta päivähoidossa.

Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa (STM:n oppaita 2005:28) 

Päivähoidon hallinto

Hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta.

Kunta voi edelleen itse päättää mikä lautakunta tai monijäseninen toimielin huolehtii lasten päivähoidosta. Yhä useammassa kunnassa päivähoidon tehtävät on siirretty opetustoimen lautakuntaan. Joissakin kunnissa on muodostettu kokonaan uusi lautakunta tai päivähoito on kunnanhallituksen alaisuudessa. Lautakunnasta riippumatta kunnissa tulee edelleen soveltaa voimassa olevaa päivähoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

28.08.2013
Jaa