Sisältöön      
 
 
 

Omaishoito

Kunta voi järjestää vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tekemällä hoidosta sopimuksen omaisen tai muun läheisen henkilön kanssa. Omaishoidon ehdoista säädetään laissa omaishoidon tuesta. Omaishoidon toteuttamisesta on ohjeita kunnan päättäjille tarkoitetussa oppaassa.

Laki omaishoidon tuesta 937/2005 (Finlex)
Omaishoidon tuki. Opas kuntien päättäjille (STM:n oppaita 2005:30) Omaishoidon tuki sosiaalipalveluna (STM:n selvityksiä 2007:28)


Omaishoidosta päätös ja sopimus

Kunta tekee omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista päätöksen. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelman.

Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle:

 • omaishoito
 • hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
 • omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut

Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle:

 • hoitopalkkio
 • vapaa
 • eläke- ja tapaturmavakuutus 
 • sosiaalipalvelut

Omaishoitajan palkkiot ja etuudet

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015 (Kuntainfo 4/2014)

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Lakisääteisen vapaan lisäksi kunta voi myöntää omaishoitajalle myös enemmän vapaata ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita.

Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella 1.8.2011 alkaen (Kuntainfo 5/2011) 

Mistä palvelua saa?

Omaishoidon tukea haetaan hoidettavana olevan henkilön kotikunnalta.

Kuka palvelua saa?

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea määrärahojensa puitteissa pitkä- tai lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen, jos

 • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa.
 • hoidettavan omainen tai hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
 • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon vaatimuksia.
 • omaishoito yhdessä tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
 • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
Maksut

Omaishoito on hoidettavalle yleensä maksutonta, mutta kunta voi periä hoidettavalta myös maksun.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista hoidettavalle voi tulla maksettavaksi enintään 11,30 euroa vuorokaudelta. Maksua ei lasketa mukaan terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoon.

Muista omaishoidon ohella annettavista palveluista hoidettava maksaa tavanomaisen asiakasmaksun ellei kunnan kanssa muuta sovita.

Lisätietoja

Lisää tietoa omaishoidon tuesta, hakemisesta ja järjestelyistä saa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta.

10.02.2015
Jaa