Sisältöön      
 
 
 

Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalipolitiikasta ja valmistelee sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön.

Sosiaalihuollosta säädetään sosiaalihuoltolaissa sekä erityislaeissa.

Lainsäädäntö
Sosiaalihuollon tavoitteena on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Sosiaalihuoltoon kuuluvat sosiaalipalvelut sekä osa toimeentuloturvaa.

Kuntien järjestämät sosiaalipalvelut

Jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kunnat vastaavat sosiaalipalvelujen järjestämisestä.

Järjestelmä ja vastuut

Sosiaalipalveluihin kuuluvat

  • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
  • Sosiaalipäivystys
  • Kotipalvelu, kotihoito
  • Omaishoidon tuki
  • Asumispalvelut
  • Laitoshoito
  • Perhehoito
  • Sosiaalinen kuntoutus
  • Päihde- ja mielenterveystyö

Kunnat vastaavat myös lasten ja perheiden palveluista, joita ovat päivähoito, lastensuojelu, adoptioneuvonta, kasvatus- ja perheneuvonta, perheasioiden sovittelu, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät palvelut sekä lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä sovittelu.

Palvelut perheille
Ikäihmisten tarvitsemia sosiaalipalveluja ovat muun muassa kotipalvelu, omaishoidon tuki, liikkumista tukevat palvelut ja laitoshoito.

Palvelut ja etuudet ikäihmisille
Vammaiset henkilöt käyttävät ensisijaisesti yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, ja vasta kun niiden apu ei riitä, turvautuvat erityispalveluihin.

Vammaispalvelut ja tukitoimet

Yksityinen sosiaalihuolto

Yritysten ja järjestöjen sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluita. Kunta tai kuntayhtymä voi myös ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Yksityiset palveluntuottajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palveluiden saatavuus sekä tukea kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä.

Sote-uudistus
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteena on, että hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja että sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaskeskeisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste)
Sosiaalialan osaamiskeskukset kokoavat alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota ja järjestöjä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön alueellaan.

Sosiaalialan osaamiskeskukset

Muiden viranomaisten vastuut sosiaalihuollossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa sosiaalialan ammattilaisille.

Sähköiset käsikirjat (THL)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen.

Sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta (Valvira)
Aluehallintovirastot (AVI) ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Perhe- ja sosiaalipalvelut (AVI)

 

26.03.2015
Jaa