Sisältöön      
 
 
 

Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 13 §:ssä mainittuja tehtäviä, joista kunnan pitää huolehtia. Sosiaalipalvelut, joiden järjestämisestä kunnan on huolehdittava, on lueteltu sosiaalihuoltolain 17 §:ssä. Kunnan velvollisuutena on muutenkin kehittää sosiaalisia oloja ja poistaa sosiaalisia epäkohtia.  

Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (Finlex)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tietoa sosiaalialan ammattilaisille.

Sähköiset käsikirjat (THL)


Sosiaalihuollon tehtävät

Kunnan sosiaalihuollon tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen.

Kunnat vastaavat

  • sosiaalipalvelujen järjestämisestä
  • toimeentulotuen antamisesta
  • sosiaalisen luoton myöntämisestä
  • sosiaaliturvaetuuksia ja niiden käyttöä koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta
  • sosiaalisten olojen kehittämisestä ja sosiaalisten epäkohtien poistamisesta.

Kuntien järjestämät sosiaalipalvelut

Kunta vastaa seuraavien sosiaalipalvelujen järjestämisestä:

Sosiaalityö

Sosiaalihuollon henkilöstö ohjaa, neuvoo, selvittää ongelmia ja järjestää tukitoimia joko yksittäisille henkilöille, perheille tai yhteisöille.

Sosiaalipäivystys

Turva akuuteissa ongelmatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi perheväkivaltaan, lasten heitteillejättöihin tai onnettomuus- ja rikostapahtumien jälkihoitoon.

Kotipalvelut

Vanhuksia, vammaisia, sairaita ja lapsiperheitä autetaan kotipalveluilla selviytymään arkielämästä ja esimerkiksi hygieniaan kuuluvista askareista.

Omaishoidon tuki

Omainen voi hoitaa vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta kotona ja saada siitä palkkiota.

Asumispalvelut

Vanhusten ja vammaisten kotona asumista voidaan tukea asunnon muutostöillä tai palveluasumisen järjestämisellä.

Laitoshoito

Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa laitoshoidossa annetaan niille, jotka eivät selviydy muiden palvelujen avulla kotona. Laitoshoito voi olla joko pitkä- tai lyhytaikaista tai jaksottaista.

Perhehoito

Perhehoitoon turvaudutaan silloin, kun apua ja tukea tarvitsevalle henkilölle (esimerkiksi lapselle tai vammaiselle) halutaan antaa mahdollisimman kodinomaista ja yksilöllisiä tarpeita vastaavaa hoitoa.

Kuntoutus

Kuntouttava työote kuuluu kaikkiin sosiaalipalveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan sosiaalihuollon vastuulla. Jos asiakas tarvitsee lisäksi kuntoutusta, jota sosiaalipalveluissa ei voida järjestää, sitä hankitaan muualta.

Lasten ja perheiden palvelut

Kunta huolehtii päivähoidosta, lastensuojelusta, ottolapsineuvonasta, kasvatus- ja perheneuvonnasta, perheasioiden sovittelusta, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä palveluista sekä lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvästä sovittelusta.

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten tarvitsemia sosiaalipalveluja ovat muun muassa kotipalvelu tukipalveluineen, omaishoidon tuki ja laitoshoito. 

Vammaispalvelut

Vammaiset henkilöt käyttävät ensisijaisesti yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, ja vasta kun niiden apu ei riitä, turvautuvat erityispalveluihin, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkipalveluihin.

Päihdetyö ja -palvelut

Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään päihteettömiä elintapoja ja lisätään päihteisiin liittyvää tietoutta. Päihdepalveluilla tarjotaan tukea, apua, hoitoa ja kuntoutusta päihteiden ongelmakäyttäjille ja heidän läheisilleen. 

Yksityiset palveluntuottajat 

Yritysten ja järjestöjen palvelut täydentävät julkisia palveluja. Lisää aiheesta osiossa Vastuutahot
Yksityiset palveluntuottajat

 

16.10.2014
Jaa