Sisältöön      
 
 
 
 
 

Kuntouttava työtoiminta

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 (Finlex)

Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) kesken.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kirje kunnille 15.1.2010 TE-toimistojen ja kuntien yhteistyön tiivistämisestä.

Työllistymisen ja työmarkkinaosallisuuden edistäminen työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntien yhteistyönä (pdf, 286 kB)

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan, että

  • työttömien työkyvyn ylläpitoon ja työmarkkinavalmiuksien parantamiseen panostetaan
  • työttömien syrjäytymistä työelämästä ehkäistään tukemalla heidän työ- ja toimintakykyään sekä hoitoa ja kuntoutusta

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa.

Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.

Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjaan on koottu tietoa alan ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja (THL)

THL on myös tutkinut kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä kunnissa.

Kuntouttava työtominta kunnissa. Arvioita toiminnan järjestämistavasta ja kehityssuunnasta (Julkari)

Valittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ei pääsääntöisesti käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia vaan siirtää ne toimivaltaisen valvontaviranomaisen ratkaistaviksi.

Jos et ole tyytyväinen kuntouttavan työtoiminnan päätökseen, voit

  • tehdä muistutuksen sosiaalilautakuntaan. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia sinua hoitaneiden henkilöiden kanssa.
  • myös hakea muutosta hallinto-oikeudelta sosiaalilautakunnan päätökseen.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman alueesi aluehallintovirastoon.

02.03.2015
Jaa