Sisältöön      
 
 
 
 
 

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaalihuollon tehtävissä vaadittavat kelpoisuudet on määritelty sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa.

Lakia sovelletaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vaadittaviin kelpoisuuksiin kunnan ja valtion hallinnonaloilla sekä yksityisissä palveluissa siltä osin kuin palvelut kuuluvat yksityisten palvelujen valvonnasta annetun lain piiriin.

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 (Finlex)
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2005 (Finlex)
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996 (Finlex)

Sosiaali- ja terveysministeriön opas kelpoisuusvaatimuksista työnhakijoille ja työnantajille.

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset (STM:n julkaisuja 2007:18)

Kelpoisuuslaki ei sisällä säännöksiä sosiaalihuollon tehtävärakenteesta tai mitoituksesta. Tehtävärakenteesta on annettu suositus.

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus (Julkaisuja 2007:14)
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus ja opas kelpoisuusvaatimuksista (Kuntainfo 11/2007) 

Terveydenhuollon henkilöstön pätevyydestä säädetään laissa

Terveydenhuollon henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä säädetään laissa ja asetuksessa.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994 (Finlex) Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994 (Finlex)

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä.

Ammattioikeudet (Valvira)

Sairaanhoitajilla rajattu oikeus määrätä lääkkeitä

Sairaanhoitaja ja sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja ja kätilö voivat määrätä lääkkeitä rajatusti silloin, kun heillä on lääkkeen määräämiseen oikeuttava erikoispätevyys.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010 (Finlex)
Esittelymuistio: STM:n asetus lääkkeenmäärämisestä (pdf, 57 kB)

Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta 1089/2010 (Finlex)
Esittelymuistio: VN asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta (pdf, 25 kB)

  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 433/2010 (Finlex)

Vanhenpainpäivärahan maksu kätilön tai terveydenhoitajan suorittaman jälkitarkastuksen perusteella

Vanhempainpäiväraha voidaan maksaa myös silloin, kun julkisen terveydenhuollon palveluksessa oleva ja riittävän koulutuksen saanut kätilö tai terveydenhoitaja suorittaa jälkitarkastuksen säännöllisesti synnyttäneelle naiselle.

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 437/2010 (Finlex)
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta 1090/2010 (Finlex)
Esittelymuistio: VN asetus sairausvakuutuslain täytääntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (pdf, 12 kB)

Psykoterapeuttikoulutus ja psykoterapeutin ammattinimike

Valtioneuvosto asetus, jolla säädetään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan koulutuksen tavoitteista, laajuudesta ja sisällöstä tuli voimaan 31.12.2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun koulutuksen perusteella prosykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä on haettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta viimeistään 30.6.2017.

Esittelymuistio: VN asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (psykoterapeuttikoulutus) (pdf, 27 kB)
Taustamuistio: Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisestapdf (pdf, 27 kB )
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 1120/2010 (Finlex)

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä vaaditaan rikosrekisteriote

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä vaaditaan kelpoisuuden lisäksi rikosrekisteriote. Tällä halutaan suojella alaikäisten turvallisuutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 (Finlex)

EU sääntelee ammatinharjoittamisoikeuksia muissa jäsenvaltioissa

EU:n ammattipätevyysdirektiivi sääntelee ammatinharjoittamisoikeutta ja pätevyyden tunnistamista muussa jäsenvaltiossa.

Kansainväliset sopimukset (Valvira)

10.02.2015
Jaa