Sisältöön      
 
 
 

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia turvaavat

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000  (Finlex)

Laeissa määritellään oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava.

Oikeudet

 

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi.

Potilasta ja sosiaalihuollon asiakasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään.

Saatavuus

Apua tarvitsevalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa.

Salassapito

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassapidettäviä. Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan käytetään.

Valittaminen eli potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeusturvakeinot

 

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi

  • tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle
  • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle.

Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.
Potilasvakuutuskeskus

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia, vaan niiden käsittelystä vastaavat kunnat, aluehallintovirastot, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri.

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai kaipaa neuvoja oikeuksistaan, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. 

05.01.2015
Jaa