Sisältöön      
 
 
 
 
 

Palvelut perheille

Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi ja kasvatus.

 

Päivähoito

Suomalainen päivähoito koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta, jotka tukevat lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnallisena palveluna lapsia voidaan hoitaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Lisäksi yksityiset päivähoitopalvelut, seurakunnat ja järjestöt tarjoavat vaihtoehtoja hoitojärjestelyille.
Päivähoito (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Esiopetus

Ennen koulun aloittamista lapset saavat siihen valmentavaa esiopetusta, joka tukee oppimista leikin keinoin. Perusopetuksen ensimmäisellä ja toisella luokalla lapset voivat osallistua ennen ja jälkeen koulupäivän järjestettävään, ohjattuun aamu- ja iltapäivätoimintaan - erityisoppilaille toimintaa järjestetään kaikilla luokka-asteilla. Esiopetus toteutetaan päivähoidon tai koulun yhteydessä.
Esiopetus (opetus- ja kulttuuriministeriö) 

Neuvolat

Äitiysneuvoloissa huolehditaan tulevien vanhempien ja sikiön tai vastasyntyneen hyvinvoinnista. Lastenneuvoloissa seurataan ja tuetaan alle kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja tervettä kasvua.
Neuvolat

Kasvatus- ja perheneuvonta

Lasten ongelmiin sekä perhe- ja parisuhdeongelmiin saa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheneuvonnan kautta. Perheasiain sovittelussa sovitaan myös lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista.
Kasvatus- ja perheneuvonta

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuollon tukitoimin tuetaan lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvatuskykyä silloin, kun vanhemmat eivät itse selviydy yksin lasten kasvatuksesta ja huolenpidosta. Ehkäisevällä työllä ja avohuollon tukitoimilla pyritään hoitamaan lapsen ja perheen ongelmatilanteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen turvallisuuden takaamiseksi lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa sijaishuoltoon: perhehoitoon tai laitoshuoltoon.
Lastensuojelu

Adoptio

Adoptiota suunnitteleville antavat ottolapsineuvontaa kuntien sosiaalitoimistot ja Pelastakaa Lapset ry. Kansainvälisten adoptioiden kustannuksiin on mahdollista saada adoptiotukea.
Adoptio

Terveyspalvelut

Lasten ja nuorten terveydenhuollosta, suun terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta huolehditaan terveyskeskusten äitiys- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.
Neuvolat
Kouluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto
Suun terveys

Huoltajuus, elatus, isyyden tunnustaminen

Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, on sovittava lapsen huoltajuudesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Elatusavun ja elatustuen avulla varmistetaan lapsen taloudellinen turva. Isyyden tunnustamisesta ja vahvistamisesta säädetään isyyslaissa.
Huoltajuus, elatus, isyyden tunnustaminen

Perhekeskukset

Perhekeskustoiminnalla kootaan yhteen alueellisia perheiden palveluja, kuten äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatuspalveluja, koulu sekä varhaisen tuen ja perhetyön paikalliset palvelut. Myös järjestöjen ja seurakunnan lapsiperheille järjestämä toiminta on osa perhekeskuksen palveluverkostoa.

Monipuolisen palveluverkoston ansiosta perhekeskuksessa voidaan havaita lasten ja perheiden ongelmia mahdollisimman varhain ja antaa niissä tarvittavaa apua.

Perhekeskustoiminta (Sosiaaliportti)

Perhekeskus (Kasvun kumppanit, THL) 

21.01.2015
Jaa