Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Selvityksiä 2010:11
Selvityksiä 2010:11:
Selvityksiä 2010:11:
Selvityksiä 2010:11:
Selvityksiä 2010:11:
Selvityksiä 2010:11:
Selvityksiä 2010:11:
29.04.2010
Selvityksiä 2010:11
Rapporter 2010:11
Reports 2010:11
Selvityksiä 2010:11
Selvityksiä 2010:11
Selvityksiä 2010:11
Selvityksiä 2010:11
29.04.2010
suomeksi

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Kuvan kansi

Osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa sosiaali- ja terveysministeriö asetti toimikaudeksi 1.8.2008-30.10.2009 joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän. Työryhmän tavoitteena oli edistää laadukkaiden ruokapalvelujen saatavuutta, käyttöä ja houkuttelevuutta, ruoan ravitsemuksellisen laadun (jatkossa ravitsemuslaatu) paranemista sekä joukkoruokailun seurantaa. Tehtävänä oli laatia suositus tehdä esitys tarvittavista toimenpiteistä.

Työryhmä ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

Ravitsemuslaatu on otettava huomioon ehdottomana valintakriteerinä julkisten ruokapalvelujen hankinnassa. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen ravitsemuslaadun kriteeristöksi. Ravitsemuslaadun kriteereissä on otettu huomioon erityisesti rasvan, suolan ja kuidun määrä sekä rasvan laatu. Kriteerit sisältävät myös ateriakokonaisuuden osien tarjonnan, ateriakierron, kuluttajien opastamisen sekä kriteerien toteutumisen varmistamisen. Työryhmä korostaa myös laadukkaiden elintarvikkeiden hankinnan tärkeyttä ja antaa ohjeita elintarvikkeiden hankintaan. Ammattitaitoinen henkilökunta voi valmistaa suositusten mukaista ruokaa monenlaisista raaka-aineista. Ravitsemuslaatua painottavat elintarvikehankinnat helpottavat kuitenkin ruoanvalmistusta ja tukevat terveellistä ateriatarjontaa.

Ruokapalvelujen käytön lisääminen vaatii työnantajien, työntekijöiden, ruokapalvelujen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Julkisten ruokapalvelujen resurssit on turvattava. Ravitsemuslaadun kriteerit täyttäviä aterioita tulisi tukea hintapolitiikalla ja verotuksellisin keinoin. Julkisia ruokapalveluja tulisi avata työelämän ulkopuolella oleville. Työelämän olosuhteita kuten sosiaalitiloja, työvuorojärjestelyjä ja muuta tukea on syytä kehittää niin, että ruokailutauon pitäminen on mahdollista.

Ruokapalvelujen käyttöä eri väestöryhmissä ja tarjotun ruoan ravitsemuslaatua on seurattava. Seurantajärjestelmä voidaan ruoan käytön osalta rakentaa muihin terveysseurantajärjestelmiin sisältyvien kysymysten varaan. Ruoan laadun seurantaa on syytä toteuttaa julkisten hankintojen rekisteritietojen avulla sekä ruokapalveluissa toteutettavilla erillistutkimuksilla.

Joukkoruokailu on keskeinen osa suomalaista ruokakulttuuria ja sen merkitys terveyden, työvireyden ja yleisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä on tärkeä. Pienillä parannuksilla voidaan saada merkittäviä vaikutuksia. Terveyttä edistävien ruokapalvelujen kehittäminen vaatii kuitenkin päättäjien ja johdon sitoutumista, riittäviä resursseja ja tiedotusta. Joukkoruokailun kehittäminen ja seuranta kuuluu alan kaikille keskeisille toimijoille eli eri hallinnonaloille, yksityissektorille, työmarkkinaosapuolille ja järjestöille.

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Helsinki. 82 s.
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11
ISBN 978-952-00-2984-5 (nid.)
ISBN 978-952-00-2985-2 (PDF)
ISSN-L 1236-2115
ISSN 1236-2115 (painettu)
ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2985-2
på svenska

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Kuvan kansi
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
in english

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Kuvan kansi
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Kuvan kansi
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Kuvan kansi
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Kuvan kansi
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Kuvan kansi
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa