Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Oppaita 2005:32
Oppaita 2005:32:15
Oppaita 2005:32:
Oppaita 2005:32:
Oppaita 2005:32:
Oppaita 2005:32:
Oppaita 2005:32:
15.12.2005
Oppaita 2005:32
Oppaita 2005:15
Handbooks 2005:32
Oppaita 2005:32
Oppaita 2005:32
Oppaita 2005:32
Oppaita 2005:32
15.12.2005
suomeksi

Turvallinen lääkehoito

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä laati valtakunnallisen oppaan lääkehoidon toteuttamisesta julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Turvallinen lääkehoito -oppaan tarkoituksena on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, selkeyttää lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä vastuunjako ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee toteutua kaikissa lääkehoitoa toteutettavissa yksiköissä. Oppaassa on myös esimerkkejä lääkehoidon toteuttamisen hyvistä käytännöistä. Oppaan laatimisen taustalla olevat kehittämistarpeet liittyvät ennen muita lääkehoidon vastuukysymysten määrittämiseen eri toimialoilla, lupakäytäntöjen yhtenäistämiseen, työntekijöiden perehdyttämiseen sekä lääkehoidon osaamisen varmistamiseen ja ylläpitämiseen.

 

Lääkehoitoa ja verensiirtoja koskevat yleiset ohjeet ja periaatteet ovat samat kaikille terveyden- ja sosiaalihuollon julkisille ja yksityisille toimintayksiköille sekä lääkehoitoa toteutettaville muille alueille. Oppaan mukaan lääkehoidon toteuttaminen perustuu toiminta- ja / tai työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, joka on työväline seuraavien lääkehoidon osa-alueiden määrittämiseen ja hallintaan:

 • Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat

 • Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen

 • Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako

 • Lupakäytännöt

 • Lääkehuolto: lääkkeiden tilaaminen, säilytys, valmistaminen, käyttökuntoon saattaminen, palauttaminen, lääkeinformaatio, ohjaus ja neuvonta

 • Lääkkeiden jakaminen ja antaminen

 • Potilaiden informointi ja neuvonta

 • Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi

 • Dokumentointi ja tiedonkulku

 • Seuranta- ja palautejärjestelmät

Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jota toteutetaan pääsääntöisesti lääkehoidon koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta ja vastuulla. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta, ja jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Esimiehet ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteuttamista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti sekä päättävät eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Vastuu lääkehoitosuunnitelman laatimisen, toteuttamisen ja seurannan organisoinnista on sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön johdolla. Hyvin organisoitu ja hallitusti toteutettu lääkehoito tuo myös kustannussäästöjä. Oppaassa korostetaan asenteiden ja toimintakulttuurin kehittämistä siten, että virheistä opitaan ja toimintatapoja muutetaan arvioinnin perusteella.

Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki 2006. 117 s.
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32
ISSN 1236-116X
ISBN 952-00-1931-6 (nid.)
ISBN 952-00-1932-4 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1932-4
på svenska

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä

En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat en nationell anvisning för genomförande av läkemedelsbehandling vid offentliga och privata verksamhetsenheter inom social och hälsovården. Avsikten med handboken Säker läkemedelsbehandling är att harmonisera principerna för läkemedelsbehandling samt tydliggöra ansvarsfördelning i fråga om läkemedelsbehandling och definiera de minimikrav
som skall uppfyllas i alla enheter som genomför läkemedelsbehandling. Anvisningen ger även exempel på god praxis för läkemedelsbehandling. De utvecklingsbehov som utgör bakgrunden till utarbetandet av anvisningen är först och främst definition av ansvarsfrågor i anslutning till läkemedelsbehandling inom olika verksamhetsgrenar, hamonisering av
tillståndsförfaranden, utbildning av personal och tryggande och upprätthållande
av kompetens inom läkemedelsbehandling.

Allmänna anvisningar och principer angående läkemedelsbehandling och blodtransfusioner är de samma för alla offentliga och privata verksamhetsenheter inom social- och hälsovården samt övriga områden där läkemedelsbehandling genomförs. Enligt anvisningen skall läkemedelsbehandling bygga på en plan för läkemedelsbehandling som upprättats vid verksamhets- och/eller arbetsenheten och som är ett verktyg för definition och administration av följande delområden inom läkemedelsbehandlingen:

 • Innehåll i och förfaringssätt för läkemedelsbehandling
 • Tryggande och upprätthållande av kompetens inom läkemedelsbehandling
 • Personalens ansvar och skyldigheter samt arbetsfördelningen
 • Tillståndspraxis
 • Läkemedelsförsörjning: beställning, förvaring, tillverkning, framställning
till användbart skick och återlämning av läkemedel, läkemedelsinformation,
handledning och rådgivning

 • Iordningsställande och administrering av läkemedel
 • Information och rådgivning till patienter
 • Bedömning av läkemedelsbehandlingens effekter
 • Dokumentering och informationsspridning
 • Uppföljnings- och responssystem
Läkemedelsbehandling är en verksamhet inom hälso- och sjukvården som genomförs huvudsakligen av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utbildats inom och som har ansvaret för läkemedelsbehandlingen. Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har utbildning inom läkemedelsbehandling bär totalansvaret för läkemedelsbehandlingen, och var och en person som Genomför eller deltar i genomförande av läkemedelsbehandling bär ansvaret för sin egen insats. Cheferna styr och övervakar att läkemedelsbehandlingen genomförs enligt planen för läkemedelsbehandling samt bestämmer om arbetsfördelningen och samarbetet mellan olika personalgrupper så att alla yrkesgruppers kompetens utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Ledningen för en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården ansvarar för organisering av planeringen, genomförandet och uppföljningen Av läkemedelsbehandlingsplanen. Läkemedelsbehandling som är väl organiserad och som genomförs på ett samlat sätt medför också kostandsinbesparingar. Anvisningen poängterar att attityder och verksamhetskulturer skall utvecklas så att man lär sig av sina misstag och praxis ändras på basis av en utvärdering.

Säker läkemedelsbehandling. Nationell handbok för genomförande av
läkemedelsbehandling inom social- och hälsovården. Helsingfors 2007.
141 s.
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15
ISSN 1236-2050
ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.), ISBN 978-952-00-2369-0 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
in english

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä


Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa