Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Esitteitä 2006:8
Esitteitä 2006:8:
Esitteitä 2006:8:
Esitteitä 2006:8:
Esitteitä 2006:8:
Esitteitä 2006:8:
Esitteitä 2006:8:
21.06.2006
Esitteitä 2006:8
Broschyrer 2006:8
Brochures 2006:8
Esitteitä 2006:8
Esitteitä 2006:8
Esitteitä 2006:8
Esitteitä 2006:8
21.06.2006
suomeksi

Tasa-arvo Suomessa

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Naiset ovat Suomessa perinteisesti osallistuneet työhön miesten rinnalla. Pientilavaltainen maatalous vaati täyttä työpanosta sekä miehiltä että naisilta. Elinkeinorakenteen muuttuessa naisille avautui työmahdollisuuksia teollisuudessa ja palveluissa ja toisaalta toimeentulo edellytti useimmiten myös naisten palkkatyötä.

Moderni keskustelu tasa-arvosta alkoi Suomessa 1960-luvulla. Sukupuolten perinteiset roolit asetettiin kyseenalaisiksi. Niiden katsottiin perustuvan maatalousyhteiskunnan työnjaolle. Kaupungistuneessa yhteiskunnassa nainen ja mies työskentelevät kodin ulkopuolella. Vastaavasti korostettiin, että perheen hoivaamisen, ansiotyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tuli kuulua samoin perustein naisille ja miehille. Valtion tuli taata sosiaaliturva ja -palvelut. Uudistusvaatimukset vetosivat sekä naisiin että miehiin ja loivat pohjan seuraavien vuosikymmenien tasa-arvopolitiikalle. Naisten asemaa tutkivan komitean uudistusohjelma valmistui 1970. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta perustettiin vuonna 1972 edistämään uudistusten toteuttamista.

Kansainvälisellä, erityisesti pohjoismaisella keskustelulla, kansainvälisillä sopimuksilla ja liikkeillä on myös ollut suuri merkitys Suomessa.

Tasa-arvo Suomessa. Helsinki 2006. 20 s.
Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:8
ISSN 1236-2123
ISBN 952-00-2049-7 (nid.)
ISBN 952-00-2050-0 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:952-00-2050-0
på svenska

Jämställdhetspolitiken i Finland

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä
I Finland har kvinnorna av tradition arbetat vid sidan av männen. Den småbruksdominerade lanthushållningen krävde full arbetsinsats av såväl männen som kvinnorna. I och med den ändrade näringsstrukturen skapades nya arbetsmöjligheter för kvinnorna inom industrin och servicesektorn. Med tanke på familjens uppehälle var det dessutom oftast nödvändigt att också kvinnan förvärvsarbetade.

Den moderna diskussionen om jämställdhet kom igång på 1960-talet i Finland. De traditionella könsrollerna ifrågasattes eftersom de ansågs grunda sig på arbetsfördelningen i ett agrart samhälle. I det urbaniserade samhället arbetar kvinnan och mannen utanför hemmet. Vidare betonades att kvinnor och män skall ta hand om familjen, förvärvsarbeta och påverka i samhället på samma grunder. Staten skulle garantera medborgarna social trygghet och sociala tjänster formkraven vann gehör hos både kvinnorna och männen och skapade grunden för de följande decenniernas jämställdhetspolitik. En kommitté som forskade i kvinnornas sammanställde ett reformprogram 1970. Två år senare, 1972, inrättades delegationen för jämställdhetsärenden med syftet att främja reformerna.

Den internationella, i synnerhet nordiska, diskussionen samt internationella avtal och rörelser har också haft stor betydelse i Finland.

Jämställdhetspolitiken i Finland. Helsingfors 2006. 20 s.
Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:8swe
ISSN 1236-2123
ISBN 952-00-2051-9 (inh.)
ISBN 952-00-2052-7 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:952-00-2052-7
in english

Gender Equality Policies in Finland

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä
Women have traditionally worked alongside men in Finland. Agriculture dominated by small farms required a full contribution from both women and men. The changing occupational structure gave women an opportunity to work in the industry and the service sector, while at the same time they also had to work for their living.

Modern debate on equality between women and men began in Finland in the 1960s. Traditional gender roles were questioned as they were seen to be based on the division of labour in an agricultural society. In an urbanized society both women and men work outside the home. It was also emphasized that women and men should have equal roles in looking after the family, have a right to gainful employment and be able to have an influence in society on an equal basis. It was also stressed that it is the responsibility of the Government to provide social protection and services. The demands for reform appealed to both women and men and established the basis for the gender equality policies of the following decades. The Committee on the Status of Women published a reform programme in 1970, and the Council for Equality was founded in 1972 to promote the implementation of the reforms.


International debate, particularly in Scandinavia, and international agreements and movements have also had a major impact in Finland.

Gender Equality Policies in Finland. Helsinki 2006. 20 pp.
Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health 2006:8eng
ISSN 1236-2123
ISBN 952-00-2053-5 (paperback)
ISBN 952-00-2054-3 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:952-00-2054-3
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa