Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Julkaisuja 2003:20
Julkaisuja 2003:20:21
Julkaisuja 2003:20:
Julkaisuja 2003:20:
Julkaisuja 2003:20:
Julkaisuja 2003:20:
Julkaisuja 2003:20:
11.12.2003
Julkaisuja 2003:20
Publikationer 2003:21
Publications 2003:20
Julkaisuja 2003:20
Julkaisuja 2003:20
Julkaisuja 2003:20
Julkaisuja 2003:20
11.12.2003
suomeksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004-2007

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä


Valtioneuvosto on hyväksynyt joulukuussa 2003 sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman vuosille 2004–2007 (TATO). Ohjelma ja sen suositukset tarkentavat pääministeri Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelman sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita. Valtioneuvosto määrittelee ohjelmassa lähivuosien sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimmät kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät tarkemmat toimenpidesuositukset. Tavoitteet ja toimenpidesuositukset koskevat ensisijassa kuntia ja ne ovat luonteeltaan suosituksia. Ohjelma sisältää myös valtionhallintoon kohdistuvia toimenpidesuosituksia, joiden tarkoituksena on tukea kuntien toimintaa.

Tavoite- ja toimintaohjelmassa ei päätetä sitovasti tulevan nelivuotiskauden voimavaroista. Tavoitteet toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja vuosittain talousarvioesityksen yhteydessä tehtävien mitoitus- ja kohdentamispäätösten puitteissa. Tavoite- ja toimintaohjelmassa on kuitenkin esitetty pääperiaatteet siitä, miten esitettyjen toimenpidesuositusten aiheuttamat lisäkustannukset pyritään ottamaan huomioon kuntien valtionosuusjärjestelmässä ja muussa valtion rahoitusvastuussa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004–2 007. Helsinki, 2003. 48 s.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:20
ISSN 1236-2050
ISBN 952-00-1448-9

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1448-9
på svenska

Mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården 2004-2007

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä

Statsrådet har antagit ett mål- och verksamhetsprogram för social- och hälsovården 2004–2007 i december 2003. Programmet och de rekommendationer som ingår i det preciserar regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens regering och de social- och hälsovårdspolitiska målen i regeringsprogrammet. I detta mål- och verksamhetsprogram lägger statsrådet fast de viktigaste målen för utvecklandet av social- och hälsovården under de närmaste åren och närmare åtgärdsrekommendationer som hänför sig till dem. Målen och åtgärdsrekommendationerna gäller i första hand kommunerna och är riktgivande till sin karaktär. I programmet ingår också åtgärdsrekommendationer för statsförvaltningen, vilkas syfte är att stöda kommunernas verksamhet.

I mål- och verksamhetsprogrammet fattas inte några bindande beslut om resurserna för den kommande fyraårsperioden. De mål som uppställts till denna del genomförs inom ramen för rambesluten om statsekonomin och de beslut om dimensionering och inriktning som årligen fattas i samband med budgetpropositionen. I programmet presenteras dock huvudprinciperna för hur man eftersträvar att beakta tilläggskostnaderna för genomförandet av rekommendationerna i statsandelssystemet för kommunerna och i statens övriga finansieringsansvar.

Mål- och verksamhetsprogram för social- och hälsovården 2004– 2 007. Helsingfors, 2003. 48 s.
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2003:20
ISSN 1236-2050
ISBN 952-00-1448-9
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1449-7
in english

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa