Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Julkaisuja 2004:1
Julkaisuja 2004:1:2
Julkaisuja 2004:1:
Julkaisuja 2004:1:
Julkaisuja 2004:1:
Julkaisuja 2004:1:
Julkaisuja 2004:1:
05.02.2004
Julkaisuja 2004:1
Publikationer 2004:2
Publications 2004:1
Julkaisuja 2004:1
Julkaisuja 2004:1
Julkaisuja 2004:1
Julkaisuja 2004:1
05.02.2004
suomeksi

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut tekemään huumausainepoliittisen toimenpideohjelman vuosille 2004 - 2007. Toimenpideohjelmassa vahvistetaan kansallisen huumausainepolitiikan suunta aiempien päätösten mukaisesti ja esitetään valtioneuvoston linjaukset hallituskaudelle toimenpiteistä huumausainehaittojen vähentämiseksi. Toiminnan tavoitteena on huumausainetilanteen pysyvä helpottaminen.

Valtioneuvosto jatkaa huumausaineiden vastaista työtä vuosina 1998 ja 2000 tehtyjen periaatepäätösten mukaisesti. Huumausainepoliittisissa linjauksissaan valtioneuvosto painottaa pitkäjänteisen perustason työn jatkamista ja kehittämistä, eri toimijatahojen välisen yhteistyön lisäämistä sekä yhtenäistä huumausainepoliittista lähestymistapaa, jossa toimet huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämiseksi ovat tasapainossa ja yhteensopivia. Toimenpideohjelmassa valtioneuvosto asettaa vuosille 2004 -2007 erityiseksi tavoitteeksi puuttumisen ajankohtaisiin huumausainepoliittisiin ongelmiin, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uudenlaista viranomaisten välistä yhteistyötä.

Ohjelman toimenpiteet liittyvät huumausainepolitiikan koordinointiin, huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämiseen, huumausaineiden aiheuttamien haittojen lieventämiseen, kansainvälisiin toimiin sekä tutkimukseen ja seurantaan. Monialaisella yhteistyöllä pyritään vähentämään huumausaineiden kysyntää, estämään tarjontaa, vähentämään huumausaineiden käytöstä koituvia haittoja sekä saattamaan väärinkäyttäjät hoitoon ja laittomaan toimintaan osallistuneet henkilöt rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Eri hallinnonalojen tehtävänä on suunnitella toimintansa tämän ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi valtion talousarvion puitteissa. Kunnat ja järjestöt päättävät omien voimavarojensa puitteissa omasta toiminnastaan. Ohjelman toimeenpanosta ja seurannasta vastaa huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä, joka raportoi ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumisesta vuosittain. Toimenpideohjelma on sovitettu yhteen sosiaalialan kehittämishankkeen, sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman (TATO), poliisin ja tullin huumausainestrategioiden sekä poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten vakavan rikollisuuden torjuntastrategian kanssa. Lisäksi toimenpideohjelmaa on valmisteltu yhdessä alkoholiohjelman sekä hallitusohjelman mukaisen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelun kanssa.

Johdantoluvussa I esitellään Suomen huumausainepolitiikka ja tulevaisuuden haasteet. Huumausainetilannetta ja sen kehitystä arvioidaan luvussa II. Huumausainepoliittinen toimenpideohjelma on luvussa III. Huumausainepolitiikasta vastaavien ministeriöiden hallinnonalakohtaiset tavoitteet ja huumausainepoliittiset toimenpiteet vuonna 2004 esitetään liitteessä 1 ja niihin liittyvä menoarvio liitteessä 2. Liitteessä 3 on huumausainetilannetta kuvaavia tilastoja.

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta. Helsinki 2004. 52 s.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:1
ISBN 952-00-1474-8
ISSN 1236-2050
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1474-8
på svenska

Statsrådets principbleslut om narkotikapolitiken

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä

Regeringen har i sitt program förbundit sig till att upprätta ett åtgärdsprogram för narkotikapolitiken 2004 - 2007. I åtgärdsprogrammet fastställs riktningen för den nationella narkotikapolitiken i överensstämmelse med tidigare beslut och presenteras statsrådets riktlinjer för åtgärder som skall minska skadeverkningarna av narkotikabruk. Målet är att åstadkomma en bestående lindring av narkotikasituationen.

Statsrådet fortsätter bekämpningen av narkotika i enlighet med principbesluten från 1998 och 2000. I riktlinjerna för narkotikapolitiken betonar statsrådet en fortsättning och ytterligare utveckling av det långsiktiga arbetet på basnivå, ett ökat samarbete mellan olika aktörer och en enhetlig strategi för att åtgärderna som syftar till att minska utbudet och efterfrågan på narkotika skall vara balanserade och samordnade. Ett särskilt mål för åtgärdsprogrammet 2004 - 2007 är att lyfta fram sådana aktuella narkotikapolitiska problem vars lösning förutsätter en ny typ av samarbete mellan myndigheterna.

Åtgärderna i programmet anknyter till samordningen av narkotikapolitiken, olika sätt att minska efterfrågan och utbud och reducera skadeverkningarna av narkotika, inter-nationella åtgärder samt forskning och uppföljning. Genom samarbete mellan aktörer försöker man minska efterfrågan på narkotika, stoppa tillgången, minska skadeverkningarna, hänvisa missbrukare till vård och ställa personer som deltagit i olaglig verksamhet under straffrättsligt ansvar.

De olika förvaltningsområdena skall planera sin verksamhet så att de mål som ställs i programmet uppnås inom ramen för statsbudgeten. Kommunerna och de olika organisationerna beslutar själva om sin verksamhet inom ramen för sina resurser. För genomförandet och uppföljningen av programmet ansvarar koordineringsgruppen för narkotikapolitiken, som årligen rapporterar om resultaten av verksamheten. Åtgärdsprogrammet samordnas med utvecklingsprojektet för det sociala området, mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården, polisens och tullens narkotikastrategier samt polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets strategi för bekämpning av grov brottslighet. Beredningen av åtgärdsprogrammet har också skett i samordning med alkoholprogrammet och programmet om den interna säkerheten som upprättas i enlighet med regeringsprogrammet.

I det inledande kapitlet behandlas narkotikapolitiken i Finland och de framtida utmaningarna. Narkotikasituationen och hur den kommer att utvecklas behandlas i kapitel II. Åtgärdsprogrammet för narkotikapolitiken utgör kapitel III. I bilaga 1 redogörs för vilka mål som uppställts inom de olika ministeriernas förvaltningsområden och vilka åtgärder som skall vidtas 2004. Bilaga 2 består av budgeten för dessa åtgärder. I bilaga 3 presenteras statistik över narkotikasituationen.

Statsrådets principbleslut om narkotikapolitiken 2004-2007. Helsingfors 2004. 54 s.
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2004:2
ISBN 952-00-1475-6
ISSN 1236-2050
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1475-6
in english

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Jaa