Sisältöön      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Esitteitä 2012:1
Esitteitä 2012:1:
Esitteitä 2012:1:
Esitteitä 2012:1:
Esitteitä 2012:1:
Esitteitä 2012:1:
Esitteitä 2012:1:
13.01.2012
Esitteitä 2012:1
Broschyrer 2012:1
Brochures 2012:1
Esitteitä 2012:1
Esitteitä 2012:1
Esitteitä 2012:1
Esitteitä 2012:1
13.01.2012
suomeksi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen hallinnonala

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa suomalaisen sosiaali- ja terveys- sekä tasa-arvo- ja työturvallisuuspolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset sekä ohjaa niiden toimeenpanoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala on laaja. Ministeriön ohjauksessa toimii useita itsenäisiä virastoja ja laitoksia, jotka toteuttavat ministeriön linjaamia sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen hallinnonala
Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 1
ISBN 978-952-00-3316-7 (nid.)
ISBN 978-952-00-3317-0 (PDF)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN-978-952-00-3317-0
på svenska

Social- och hälsovårdsministeriet och dess förvaltningsområde

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä
kansikuva

Social- och hälsovårdsministeriet leder beredningen och verkställigheten av social-, hälso-, jämställdhets- och arbetarskyddspolitiken i Finland. Som en del av statsrådet verkställer ministeriet regeringsprogrammet, anger riktlinjerna för utvecklingen, bereder lagstiftningen och de centrala reformerna samt styr deras praktiska genomförande.

Social- och hälsovårdsministeriet har ett omfattande förvaltningsområde. Under ledning av ministeriet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar som driver ministeriets social- och hälsopolitiska mål och deltar i de projekt som ingår i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet och dess förvaltningsområde
Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 1swe
ISBN 978-952-00-3320-0 (inh.)
ISBN 978-952-00-3321-7 (PDF )

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN-978-952-00-3321-7
in english

Ministry of Social Affairs and Health and related authorities

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä
kansikuva

The Ministry of Social Affairs and Health manages the preparation and implementation of Finland’s social welfare and health care policy, gender equality policy and occupational safety and health policy. As part of the government, the Ministry puts the Government Programme into practice, determines development guidelines, drafts legislation and key reforms and guides their implementation.

The Ministry of Social Affairs and Health has a broad mandate. It supervises several independent agencies and institutions which implement the social welfare and health care policy goals laid out by the Ministry and participate in Government Programme projects.

Ministry of Social Affairs and Health and related authorities
Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health 1eng
ISBN 978-952-00-3322-4 (pb)
ISBN 978-952-00-3323-1 (PDF )

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN-978-952-00-3323-1
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

Министерство социального обеспечения и здравоохранения и подведомственные организации

File Julkaisun tiivistelmä
kansikuva

Министерство социального обеспечения и здравоохранения осуществляет руководство подготовкой и реализацией политических решений в области социального обеспечения и здравоохранения, а также гендерного равноправия и охраны труда в Финляндии. Являясь частью Государственного совета Финляндии, Министерство реализует государственную программу, определяет основные направления развития, подготавливает законодательные акты и ключевые реформы, а также координирует их проведение.

Министерство социального обеспечения и здравоохранения имеет широкую сеть подведомственных учреждений. Под руководством Министерства действуют многочисленные самостоятельные учреждения и организации, претворяющие в жизнь поставленные Министерством цели в области политики социального обеспечения и здравоохранения и участвующие в проектах государственной программы.

Министерство социального обеспечения и здравоохранения и
подведомственные организации
Брошюры Министерства социального обеспечения и здравоохранения 1rus
ISBN 978-952-00-3318-7 (том)
ISBN 978-952-00-3319-4 (PDF) 

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN-978-952-00-3319-4
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Muualla palvelussamme

STM ja hallinnonala

På vår webbplats

SHM och förvaltningsområdet

Related topics

Ministry

Jaa