Sisältöön      
 
 
 
 
 

Säteilysuojelu

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa säteilylain noudattamisen ylimmästä johdosta ja ohjaa väestön suojelemista haitalliselta säteilyltä.

Sosiaali- ja terveysministeriö

  • valmistelee säteilyturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja muuta ohjeistusta
  • antaa lausuntoja säteilysuojauskysymyksistä
  • seuraa ja ohjaa säteilyasioiden kehitystä ja toimeenpanoa.

Säteilysuojelusta säädetään laissa

Säteilysuojelusta säädetään säteilylaissa.

Säteilylaki 592/1991 (Finlex)

Väestöä suojellaan sekä ionisoivalta että ionisoimattomalta säteilyltä. Tarkempaa tietoa säteilystä ja sen vaikutuksista on koottu Säteilyturvakeskuksen sivuille.

Mitä säteily on? (STUK)
Säteilyturvallisuusohjeet (STUK)

Viranomaisten vastuut säteilysuojelussa

Varsinainen toimija ja valvoja niin suojaus- kuin muissakin säteilylainsäädännön asioissa on STM:n alainen Säteilyturvakeskus (STUK).

Säteilyturvakeskus

STM ohjaa STUK:ia myös silloin, kun kysymys on terveydensuojelulain mukaisista asioista. Tällaisia ovat solariumvalvonta ja valmiusasiat, kuten laaja-alaisen säteilyvaaran torjuminen.

Valmiusasiat
Terveydensuojelulaki 763/1994 (Finlex)

Sosiaali- ja terveysministeriön Säteilyturvanneuvottelukunta toimii yhteistyöelimenä ja asiantuntijana säteilyturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Se seuraa säteilyturvallisuuden yleistä kehitystä ja antaa säteilyturvallisuuteen liittyviä lausuntoja. 

Säteilyturvanneuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa ydinenergian käyttöön liittyvästä säteilyturvallisuudesta ydinvoimalaitoksilla, ydinturvallisuudesta ja säteilylähteiden kaupan ja kaupallisen valmistuksen valvonnasta ja ohjauksesta.

Ydinenergia (TEM) 

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) tarkoituksena on ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa ydinenergian rauhanomaisen käytön tutkimusta erityisesti säteilysuojelun näkökulmasta.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi jatkaa ja uudistaa lähialueyhteistyötä Venäjän kanssa. Ydinturvallisuus on yksi lähialueyhteistyön keskeisistä tavoitteista.

Ulkoministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle on siirretty 1,5 miljoonan euron suuruinen lähialueyhteistyömääräraha Luoteis-Venäjällä tehtävään ydinturvallisuusyhteistyöhön.

Keskeisiä asetuksia säteilysuojelusta

Sosiaali- ja terveysministeriön antamat asetukset tarkentavat säteilylakia.

STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000 (Finlex) 
STM:n asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta 294/2002

Säteilyturvakeskuksen sivulle on listattu kaikki säteilyturvallisuusalan keskeinen lainsäädäntö.

Linkkejä säteily- ja ydinturvallisuusalan keskeiseen lainsäädäntöön (STUK)

Säteilysuojelun kansainvälinen sääntely

Suomi on Euroopan Unionin jäsenenä luovuttanut erityisesti ionisoivaan säteilyyn liittyvää lainsäädäntövaltaa Euratom-yhteisölle, joka komission aloitteesta ja neuvoston päätöksellä säätää säteilynsuojelua jäsenmaissa ohjaavia Euratom-direktiivejä. 

Johdantosivu Euroopan komission säteilysuojeluasioihin

26.01.2015
Jaa