Sisältöön      
 
 
 
 
 

Terveyden edistäminen kunnissa

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja yhteen sovittaa toimia, joilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Finlex)
Kuntalaki 365/1995 (Finlex)

Turhiakuolemiavoidaanestää
  Avaa kuvasta isompi versio klikkaamalla sitä.

Terveydenhuoltolaki tukee kuntia ja kuntayhtymiä

Kunnissa ja kuntayhtymissä tulee olla pysyviä tahoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Tällaisia tahoja ovat muun muassa kuntien ja alueiden hyvinvointityöryhmät sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaattorit. Tahot työstävät muun muassa hyvinvointikertomusta  päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi.

Kuntien ja kuntayhtymien tulee muun muassa

  • arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
  • seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
  • seurata ja arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain valtuustolle
  • valmistella laajempi hyvinvointikertomus valtuustokausittain
  • asettaa terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määritellä niitä tukevat toimenpiteet ja osoittaa ne kuntakohtaisilla hyvinvointi- ja terveysosoittimilla
  • nimetä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan yhteistyössä

  • kunnan eri toimialojen kesken
  • kunnassa toimivien muiden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
  • kuntien välisenä toimintana
  • alueellisesti muiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien organisaatioiden kanssa

Kunnassa terveyden edistämisen asiantuntija on terveydenhuolto. Se myös nostaa esille terveysnäkökohtia.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestämisestä kunnissa, kuntien välisenä yhteistyönä ja sairaanhoitopiireissä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia ja sairaanhoitopiirejä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. THL tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyden edistämisen hyvistä käytännöistä sekä menetelmistä ja työvälineistä.

Väestön terveys ja hyvinvointi (THL)
Elinolot ja sosiaaliset ongelmat (THL)
Elintavat (THL)

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamista ja toimeenpanorakenteita kunnassa ja alueilla kuvataan THL:n julkaisussa.

Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa. Tukiaineistoa kuntajohdolle. (pdf, Kide 13, THL 2010)

THL:n julkaisu ohjaa kuntia hyödyntämään tietolähteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Tietolähteitä ovat muun muassa kansalliset tiedostot kuten TEAviisari, hyvinointikompassi, SOTKAnet ja kouluterveyskyselyt.

Tieto päätöksenteon tukena. Tukiaineistoa kuntajohdolle. (pdf, Kide 14, THL 2011) 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.
Hyvinvointikertomus (THL) 
Sähköinen hyvinvointikertomus

TEAviisari on THL ylläpitämä kunnan eri hallinnonalojen terveyden edistämistoimintaa kuvaava verkkopalvelu.
TEAviisari (THL)

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) tukee kuntia ja kuntayhtymiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden luomisessa, toimintakäytäntöjen kehittämisessä sekä menetelmien ja työkalujen kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa. 

Kaste-ohjelma

09.01.2015
Jaa