Sisältöön      
 
 
 
 
 

Ravinto

Ravitsemuspolitiikka on osa terveyspolitiikkaa, jonka suunnittelusta ja ohjauksesta sosiaali- ja terveysministeriö vastaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, että ravitsemusasiat huomioidaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja että ne kuuluvat muiden ministeriöiden sekä hallinnonalojen toimintaan. STM vastaa myös alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Oikeanlainen ravinto ylläpitää terveyttä

Hyvä ravinto ylläpitää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Suomalaisten ruokatottumukset ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet pääosin myönteiseen suuntaan, mutta täysjyväviljan, kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutus on vielä niukkaa erityisesti alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä.

Lisäksi monilla energian, tyydyttyneen rasvan, suolan ja sokerin kulutus on liian suurta. Erityisesti tulisi pyrkiä ehkäisemään lihomista ja muita vääränlaiseen ruokavalioon liittyviä terveyshaittoja.

Viranomaisten vastuut ravitsemukseen liittyvässä päätöksenteossa

Ravitsemukseen liittyvä päätöksenteko hajaantuu usealle eri hallinnonalalle. Pääosa elintarvikelainsäädännöstä tulee EU:sta.

Elintarviketurvallisuus EU:ssa (Euroopan unioni)

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa elintarvikelainsäädännöstä ja asettaa valtion ravitsemusneuvottelukunnan. MMM:n alainen Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) vastaa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadun valvonnasta.

Elintarvikkeet (MMM)
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Ravitsemussuosituksiin liittyvää työtä tehdään myös Pohjoismaisen ministerineuvoston asiantuntijatyöryhmissä.

Veropoliittisissa ratkaisuissa, esimerkiksi makeisvero, valtiovarainministeriöllä on keskeinen rooli.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa ravitsemustietojen ja taitojen turvaamisesta, kuten kotitalousopetuksesta ja terveystiedon opetuksesta.

Käytännön ratkaisut ja toimenpiteet tehdään pitkälti paikallistasolla eli kunnissa ja kuntayhtymissä.

Ravitsemuksella hyvinvointia  -opas kuntapäättäjille

Ravitsemussuositukset

Ravitsemussuosituksilla halutaan parantaa eri väestöryhmien ravitsemustottumuksia ja terveyttä eri tilanteissa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta antaa ravitsemusta koskevat suositukset.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Neuvottelukunta on antanut muun muassa seuraavat suositukset:

Suomalaiset ravitsemussuositukset

Kouluruokailun ravitsemussuositukset
Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin (pdf)
Ikääntyneiden ravitsemussuositukset (pdf)
Suositus korkeakouluruokailun periaatteeksi

STM:n antamia ravitsemussuosituksia

Myös sosiaali- ja terveysministeriö on antanut joitakin ravitsemussuosituksia. 

STM:n asettama joukkoruokailun seuranta- ja kehittämisryhmä on tehnyt toimenpidesuosituksen joukkoruokailun kehittämiseksi.

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus (Selvityksiä 2010:11)

STM on antanut imeväisten ja pikkulasten ruokinnasta koskevasta tiedotusaineistosta asetuksen, jossa tarkennetaan jaettavan tiedon sisältövaatimuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 267/2010 (Finlex)

Lasten ja perheiden ravitsemussuositukset

Imeväisikäisen lapsen ruoka (STM:n oppaita 2004:17)
Lapsi, perhe ja ruoka (STM:n julkaisuja 2004:11)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa tietoa ravitsemuksesta ja antaa ohjeita terveydenhuollolle säädösten ja suositusten toteuttamisesta.

Ravitsemus (THL)
Suomalaisten ravitsemus (THL)

26.02.2015
Jaa