Sisältöön      
 
 
 
 
 

Vammaispolitiikka

Vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus

  • yhdenvertaisuuteen
  • osallisuuteen ja syrjimättömyyteen
  • tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi vammaispolitiikkaa. Sen toteuttaminen on kuitenkin kaikkien hallinnonalojen vastuulla.

Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO 2010-2015) linjaa vammaispolitiikan konkreettiset toimenpiteet lähivuosille. Ohjelman päätavoitteena on, että koko yhteiskunta sitoutuu vammaisten henkilöiden oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Ohjelman tavoitteet ovat:

  • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi ja sen edellyttämät säädösmuutokset
  • vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta
  • erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla 
  • yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen
  • vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi

Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma Vampo 2010 - 2015 (STM:n julkaisuja 2010:4)

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii Valtakunnallinen vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia sekä vammaisjärjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä. 

Vammaisneuvosto

STM vastaa myös vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä sekä toimeentulon turvaamisesta.

Vammaispalvelut
Vammaisetuudet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edistää tutkimus- ja kehittämistyöllään vammaisten ihmisten itsenäistä selviytymistä ja kehittää palveluita. 

Vammaisuus (THL)

Lähtökohtana perus- ja ihmisoikeudet

Vammaispolitiikan lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin. Suomi on myös sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa.

Maailmanlaajuisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia edistää YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan.

Sopijaosapuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (YK) (englanniksi)

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä (STM:n esitteitä 2007:4)

Ulkoasianministeriön vetämä poikkihallinnollinen työryhmä selvittää yleissopimuksen ratifioinnin edellytyksiä ja laatii mietinnön, joka sisältää ehdotuksen hallituksen esitykseksi.

Euroopan unionin vammaisstrategian päätavoitteena on lisätä vammaisten toimintamahdollisuuksia.

Euroopan vammaisstrategia 2010-2020  (Euroopan komissio, pdf)

Euroopan neuvoston vammaispoliittisen toimintaohjelman tavoitteena on vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksien edistäminen ja heidän elämänlaatunsa kohentaminen Euroopassa. 

Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma (STM:n julkaisuja 2006:18)
22.07.2014
Jaa