Skip to content      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Publications 2012:10
Publications 2012:10:
Publications 2012:10:22
Publications 2012:10:
Publications 2012:10:
Publications 2012:10:
Publications 2012:10:
23.08.2012
Julkaisuja 2012:10
Publikationer 2012:10
Publications 2012:22
Julkaisuja 2012:10
Julkaisuja 2012:10
Julkaisuja 2012:10
Julkaisuja 2012:10
23.08.2012
suomeksi

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012−2015

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012-2015 kokoaa yhteen keskeisiä hallituksen toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi. Ohjelma on väline tasa-arvopolitiikan koordinoimiseksi valtioneuvostossa, ja se sisältää kaikkien ministeriöiden toimenpiteitä.Tasa-arvo-ohjelma perustuu hallitusohjelmaan ja vuonna 2010 ensimmäistä kertaa laadittuun valtioneuvoston selontekoon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Tasa-arvo-ohjelmalla toteutetaan myös tasa-arvoselonteon linjauksia.

Hallitus on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaikessa päätöksenteossaan. Tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy omana osionaan sukupuolinäkökulmanvaltavirtaistaminen, joka koskee kaikkia ministeriöitä. Ministeriöt jatkavat sukupuolinäkökulman sisällyttämistä lainvalmisteluun, talousarvion laadintaan sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin hankkeisiin. Lisäksi kukin ministeriö jatkaa toiminnallisten tasa-arvoryhmiensä työtä sekä muun muassa valtavirtaistaa sukupuolinäkökulman vähintään yhdellä merkittävällä toimialallaan tai hankkeessaan. Valtavirtaistamisen lisäksi tasa-arvo-ohjelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä usealla eri teema-alueella. Näitä painopistealueita ovat: tasa-arvolainsäädäntö, työelämä sekä työn ja perheen yhteensovittaminen, päätöksenteko ja naisten urakehityksen edistäminen, koulutus ja tutkimus, demokratian edistäminen ja kotouttamispolitiikka, talouspolitiikka, miesten ja naisten osallisuuden ja terveyden edistäminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan, naisiin kohdistuvan väkivallan ja seksuaalisen väkivallan torjunta. Lisäksi ohjelma tukee tasa-arvotyön organisointia ja kehittämistä.

Tasa-arvo-ohjelmaa on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut edustettuina kaikki ministeriöt. Ohjelmaluonnoksesta järjestettiin järjestöille ja muillesidosryhmille kuulemistilaisuus tammikuussa 2012. Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 14.6.2012. Ohjelmaa valmistellut työryhmä jatkaa ohjelman toimeenpanon seurantaryhmänä ja raportoi ohjelman toteutumisesta hallitukselle vuosina 2013 ja 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi ohjelman seurantaa, ja kukin ministeriö vastaa omien toimenpiteidensä toteutumisesta.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012-2015. 36 s. Helsinki 2012.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10
ISBN 978-952-00-3346-0 (nid.)
ISBN 978-952-00-3348-4 (PDF)
ISSN-L 1236-2050
ISSN 1236-2050 (painettu)
ISSN 1297-9854 (verkkojulkaisu)
URN:ISBN:978-952-00-3348-4

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3348-4
på svenska

Regeringens jämställdhetsprogram 2012-15

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva

Regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015 samlar regeringens centrala åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen och avskaffa diskriminering  baserad på kön. Programmet är ett redskap för koordinering av jämställdhetspolitiken inom statsrådet, och det innehåller åtgärder för samtliga ministerier. Jämställdhetsprogrammet baserar sig på regeringsprogrammet och statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män, som upprättades för första gången år 2010. Genom jämställdhetsprogrammet genomförs även riktlinjerna i redogörelsen om jämställdhet.

Regeringen har förbundit sig att främja jämställdheten mellan könen i allt sitt beslutsfattande. I jämställdhetsprogrammet ingår som en egen del integrering av könsperspektivet, som gäller samtliga ministerier. Ministerierna fortsätter integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i lagberedningen, utarbetandet av budgeten och andra projekt av betydelse för jämställdheten. Därutöver fortsätter varje ministerium de operativa jämställdhetsarbetsgruppernas arbete samt bland annat integrerar könsperspektivet inom minst ett viktigt verksamhetsområde eller projekt. Utöver integreringen innehåller jämställdhetsprogrammet mål och åtgärder inom flera olika temaområden. Dessa insatsområden är: jämställdhetslagstiftning, arbetslivet samt förenande av arbete och familj, beslutsfattande och främjande av kvinnors karriärutveckling, utbildning och forskning, främjande av demokrati och integrationspolitik, ekonomisk politik, främjande av mäns och kvinnors delaktighet och hälsa samt bekämpning av våld i nära relationer och inom familjen, våld mot kvinnor och sexuellt våld. Därutöver stöder programmet organisering och utveckling av jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsprogrammet har beretts i en arbetsgrupp där samtliga ministerier har varit företrädda. Ett samråd om programutkastet ordnades för organisationer och andra intressentgrupper i januari 2012. Statsrådet antog 14.6.2012 principbeslutet om regeringens jämställdhetsprogram. Arbetsgruppen som berett programmet fortsätter som uppföljningsgrupp för genomförandet av programmet och rapporterar till regeringen om genomförandet åren 2013 och 2015. Social- och hälsovårdsministeriet koordinerar uppföljningen av programmet, och varje ministerium ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder. 

Regeringens jämställdhetsprogram 2012-15. 33 s. Helsingfors 2012.
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2012:10
ISBN 978-952-00-3346-0 (inh.)
ISBN 978-952-00-3244-9 (PDF)
ISSN-L 1236-2050
ISSN 1236-2050 (print)
ISSN 1297-9854 (online)
URN:ISBN:978-952-00-3244-9

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3244-9
in english

Government Action Plan for Gender Equality 2012-2015

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
The Action Plan for Gender Equality 2012-2015 of the Finnish government collates the most important measures by which the government promotes equality between women and men and combats gender-based discrimination. The Action Plan is an instrument to coordinate the government's gender equality policy, and it incorporates measures for all the government ministries. The Action Plan is based on the Government Programme and the first Government Report on Gender Equality drawn up in 2010. The Action Plan also aims to implement the policy outlines incorporated in the said report.

The government is committed to promoting gender equality in all its decision-making. The Action Plan for Gender Equality includes a specific component on gender mainstreaming, which applies to all the ministries. The ministries continue mainstreaming of the gender perspective in legislative drafting, budget preparation and other activities with major implications for gender equality. Furthermore, each ministry continues the work of their respective working groups on gender equality and will, inter alia, mainstream a gender perspective in at least one significant branch or project. In addition to gender mainstreaming, the Action Plan contains objectives and actions in several theme areas. These priority areas include gender equality legislation, working life and reconciliation of work and family life, decision-making and promotion of women's careers, education and research, promotion of democracy and integration policy, economic policy, promotion of men's and women's inclusion and health, and combating intimate partner violence and domestic violence, violence against women and sexual violence. In addition, the Action Plan underpins organising and developing the work for gender equality.

The Action Plan for Gender Equality has been prepared in a working group consisting of representatives of all the ministries. In January 2012 a hearing on the draft Action Plan was organised for NGOs and other interested parties. The Government adopted a Resolution on the Government Action Plan for Gender Equality on 14 June 2012. The working group that prepared the Action Plan continues working as a monitoring group for its implementation and will report on the implementation to the government in 2013 and 2015. The Ministry of Social Affairs and Health will coordinate the monitoring of the Action Plan, and all the ministries are responsible for implementation of their respective measures.

Government Action Plan for Gender Equality 2012-2015
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 2012:22
ISBN 978-952-00-3360-6 (pb)
ISBN 978-952-00-3361-3 (PDF)
ISSN-L 1236-2050
ISSN 1236-2050 (print)
ISSN 1797-9854 (online)
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3361-3
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
Kannen kuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Muualla palvelussamme

 

 

På vår webbplats

  Jämställdhet