Skip to content      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Publications 2011:2
Publications 2011:2:
Publications 2011:2:10
Publications 2011:2:
Publications 2011:2:
Publications 2011:2:
Publications 2011:2:
01.02.2011
Julkaisuja 2011:2
Publikationer 2011:2
Publications 2011:10
Julkaisuja 2011:2
Julkaisuja 2011:2
Julkaisuja 2011:2
Julkaisuja 2011:2
01.02.2011
suomeksi

Lääkepolitiikka 2020. Kohti tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista lääkkeiden käyttöä

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva

Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjassa raportoidaan sosiaali- ja terveysalan viranomaisten ja lääkealan toimijoiden yhteisiä tavoitteita vuoteen 2020 mennessä.

 1. Lääkehuolto on osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää

Sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitettävä yhä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Lääkehuollon keskeinen tavoite on mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville. Moniammatillinen yhteistyö, yhteisistä toimintatavoista ja päämääristä sopiminen alueellisesti ja paikallisesti ovat tarpeen suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen toiminnan varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietojärjestelmien hyödyntämistä ja yhteensopivuutta on parannettava. Tavoitteena on kaikkien lääkemääräysten toimittaminen sähköisesti.

2. Lääkehuolto on laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta

Kansalaisille on turvattava hyvä lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa ja ammatillisesti toimiva lääkkeiden jakelujärjestelmä. Rahoitusjärjestelmien on tuettava sellaisia lääkehoitoja tai palveluita, jotka edistävät väestön työ- ja toimintakyvyn säilyttämistä ja omatoimista selviytymistä. Lääkekustannuksia on arvioitava osana terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Lääkekorvausjärjestelmän on tuettava kustannusvaikuttavaa hoitoa kustannusten hillitsemiseksi. Lääkeneuvottelukuntien ja sairaala-apteekkien sekä lääkekeskusten osaamista ja käytäntöjä on kehitettävä peruslääkevalikoiman muodostamisessa, lääkehankinnoissa sekä kilpailutuksessa.

3. Rationaalinen lääkehoito ja hyvä lääkitysturvallisuus lisäävät väestön hyvinvointia, parantavat kansanterveyttä ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia

Asiakkaan omaa roolia ja vastuuta terveyden- ja sairaanhoidossa on lisättävä erityisesti pitkäaikaissairauksien ja helposti itse hoidettavien oireiden hoidossa. Lääkehoidon onnistumista on parannettava esimerkiksi proviisorilta, farmaseutilta ja muilta terveydenhuollon ammattilaisilta saatavalla neuvonnalla. Kansallisten Käypä hoito -suositusten mukaista hoitoa on edistettävä. Terveydenhuollon ammattilaisten, väestön ja lääkkeiden käyttäjien luotettavan ja näyttöön perustuvan lääketiedon saanti on varmistettava. Kuluttajien ja potilaiden kriittistä terveystiedon lukutaitoa on lisättävä.

4. Lääketutkimus lisää terveyttä, hyvinvointia ja työllisyyttä

Onnistunut lääketutkimus lisää terveyttä, hyvinvointia ja työllisyyttä, ja sen vuoksi lääkeinnovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä on edistettävä. Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia on lisättävä ja työssä on käytettävä mahdollisimman yhtenäisiä, samoihin kriteereihin ja näyttöön perustuvia menettelytapoja. Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointimenetelmiä on yhä enemmän hyödynnettävä lääkevalmisteen korvattavuuteen liittyvässä päätöksenteossa.

5. Eläinlääkintähuolto turvaa kansanterveyttä ja edistää ihmisten ja eläinten hyvinvointia

Eläinlääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö varmistaa kuluttajien turvallisuutta. Eläinlääkkeiden alueellinen ja kansallinen saatavuus on turvattava ja niiden maahantuonnin ja jakelun on oltava turvallista. Mikrobilääkkeiden kulutuksen ja käytön seurantaa on kehitettävä ja luotava riittävät järjestelmät kerätä tietoa eläinlääkkeiden käytöstä, luovuttamisesta ja määräämisestä.

Lääkepolitiikka 2020.Kohti tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista lääkkeiden käyttöä, 48 s.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:2
ISBN 978-952-00-3101-5 (PDF)
ISSN-L 1236-2050
ISSN 1797-9854 (verkkojulkaisu) 

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-00-3101-5
på svenska

Julkaisutiedosto
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
in english

Medicines Policy 2020. Towards efficient, safe, rational and cost-effective use of medicines

Julkaisutiedosto Julkaisun tiivistelmä
kansikuva

The document Medicines Policy 2020 reports on the joint objectives of the social welfare and healthcare authorities and stakeholders in the field of medicines by the year 2020.

1. Pharmaceutical service is a part of the social welfare and healthcare service system

Social welfare and healthcare services must be increasingly developed to respond to the needs of the clients. The chief objective of pharmaceutical service is to enable an efficient, safe, rational and cost-effective pharmacotherapy for all those in need of it. Interprofessional cooperation and agreeing on joint policies and goals regionally and locally are prerequisites for securing systematic and sustained operations. The utilisation of information systems available in social welfare and healthcare and their compatibility should be enhanced. The goal is to deliver all prescriptions electronically.

2. Pharmaceutical service is of high quality, efficient and cost-effective

A good availability and a professionally operating distribution of medicinal products must be secured for citizens under all circumstances. The funding systems must underpin such pharmacotherapy or services that promote the maintenance of the population’s working and functional capacity as well as independent coping. The expenses of medicinal products must be evaluated as a part of the total healthcare expenditures. The medicine reimbursement system must support cost-effective treatments in order to curb the expenditure. The know-how and practices of the advisory committees on medicines, hospital pharmacies and medicine dispensaries in establishing a basic formulary of medicinal products, in purchases of medicinal products and competitive tendering needs to be developed.

3. Rational pharmacotherapy and good medication safety enhance the wellbeing of the population, improve public health and decrease the healthcare expenditures

The clients’ own role and responsibility in healthcare and medical treatment should be increased in particular in the treatment of long-term diseases and symptoms that they can easily treat themselves. Successful pharmacotherapy should be improved by guidance provided for instance by pharmacists, dispensers and other healthcare professionals. Treatments following the national Current Care Guidelines must be promoted. The access of healthcare professionals, the population and users of medicines to reliable and evidencebased information on medicinal products must be ensured. The consumers’ and patients’ critical literacy in health information should be promoted.

4. Pharmaceutical research enhances health, wellbeing and employment

Successful pharmaceutical research enhances the population’s health, wellbeing and employment, and therefore innovations and their utilisation in the field of medicines ought to be promoted. The assessment of the therapeutic and economic value of medicinal products must be increased, and optimally uniform methods based on similar criteria and evidence should be used in this work. The methods of assessing the therapeutic and economic value must be utilised to a greater extent in the decision-making concerning the reimbursement status of medicinal products.

5. Veterinary pharmaceutical service safeguards public health and promotes the wellbeing of people and animals

An appropriate use of veterinary medicinal products secures the safety of consumers. The regional and national access to veterinary medicinal products must be secured, and their imports and distribution must be safe. The monitoring of the consumption and use of antimicrobial agents should be developed, and adequate systems must be created for the use, dispensing and prescribing of veterinary medicinal products.

Medicines Policy 2020. Towards efficient, safe, rational and cost-effective use of medicines. 45 pg
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 2011:10eng
ISBN 978-952-00-3165-7 (PDF)
ISSN-L 1236-2050
ISSN 1797-9854 (verkkojulkaisu)

Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
URNhttp://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-00-3165-7
>#MYYNTIPAIKKA|/web/fi/julkaisut/tilaukset/|Subscriptions : |en#
Sámás

File
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
??-??????

File
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
Français

File
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista
aus Deutsch

File
Julkaisun tiivistelmä
kansikuva
Allaolevat tiedot syötetään metatiedoista