Skip to content      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot
Tiedote 129/2011
05.07.2011 10:00
suomeksi

Nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat vähentyneet, nuuskaaminen lisääntynyt

nuori
Sisältöteksti

Nuorten päivittäinen tupakointi on edelleen vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana ja nuoret kokeilevat tupakointia aikaisempaa myöhemmin. Myös alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet alle 18-vuotiaiden keskuudessa. Sen sijaan nuuskan kokeilut ja käyttö sekä huumeille altistuminen ovat yleistyneet.

Tiedot ilmenevät Nuorten terveystapatutkimuksesta 2011, joka on toteutettu Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä. Kyselyyn vastasi 4 566 iältään 12–18-vuotiasta nuorta. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1977 lähtien.

Tupakointikokeilut ja päivittäinen savukkeiden poltto vähenevät edelleen

Nuorten tupakointikokeilut ovat vähentyneet tasaisesti tutkimusjakson 1977–2011 aikana ja tupakointia kokeillaan yhä vanhempana. Vuosituhannen vaihteesta alkanut päivittäisen tupakoinnin väheneminen jatkui myös kahden viime vuoden aikana. Kuitenkin yhä noin joka viides (21 %) 16–18-vuotias tupakoi päivittäin.

Vaikka tupakan myyntiä koskevaa lakia on kiristetty, tutkimuksen mukaan joka kolmas päivittäin tupakoiva 14-vuotias tyttö ja joka kuudes poika saa ostettua itselleen tupakkaa kaupoista. Tutkijoiden mukaan jatkossa myyntilupien myöntämistä on edelleen kiristettävä, valvontaa on tehostettava ja myyntilupia tarvittaessa peruttava. Myös kauppiaita, jotka kantavat vastuunsa lasten suojelemisesta tupakalta, voitaisiin palkita.

Sekä tyttöjen että poikien nuuskakokeilut ovat sen sijaan lisääntyneet. Myös poikien nuuskan käyttö on lisääntynyt, sillä 18-vuotiaista pojista jopa 14 prosenttia ja 16-vuotiaista 12 prosenttia nuuskasi vuonna 2011. Vaikka Suomessa nuuskan myynti on kiellettyä ja sitä saa tuoda maahan vain rajallisia määriä omaan käyttöön, nuuskaa tulee tutkijoiden mukaan rajan yli nuorten saataville jatkuvasti ja liian helposti. Tutkijat ehdottavat, että maahantuotavan nuuskan rajoituksia tulisi kiristää.

Nuorten raittius on lisääntynyt

Raittiiden nuorten osuus 12- ja 14-vuotiaista tytöistä ja pojista on nyt suurimmillaan koko 2000-luvulla. Raittiiden nuorten osuus lisääntyi ja alkoholin käyttö sekä humalajuominen vähenivät 12–16 -vuotiaiden ikäryhmissä.

Nuorten alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet 2000-luvun alusta alkaen. Vuoden 2011 kyselyn perusteella myönteinen kehityssuunta näyttää jatkuvan alle 18-vuotiaiden osalta.

Kansanterveyden kannalta nuorten raittiutta voidaan pitää erittäin tavoiteltavana ja meneillään olevaa myönteistä kehitystä täytyy tukea. Tutkijoiden mukaan on terveyspoliittisesti perusteltua pitää alkoholivero riittävän korkealla tasolla.

Sosiaalinen altistuminen huumeille yleistyy

Nuoret tuntevat yhä useammin henkilöitä, jotka ovat kokeilleet huumeita. Tutkimuksen mukaan niiden nuorten osuudet lisääntyivät, jotka tietävät ainakin yhden tai useamman huumeita kokeilleen tuttavan. Nuoret saavat yhä valtaosan huumeista ystäviltään ja tuttaviltaan.

Lisätietoja

yliopistotutkija Susanna Raisamo, Tampereen yliopisto, p. 040 5773 413
professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto, p. 050 569 8285
ylitarkastaja Reetta Siukola, STM, p. 050 3602802

Pressmeddelande 129/2011
05.07.2011 10:00
på svenska

Tobaksrökningen och alkoholbruket bland unga har minskat, bruket av snus ökat

nuori
Sisältöteksti

Den dagliga rökningen bland unga fortsatte att minska under de senaste två åren, och unga provar på att röka vid en högre ålder än tidigare. Även alkoholbruket och berusningsdrickandet har minskat bland personer under 18 år. Däremot har experimenteringen med och bruket av snus samt utsattheten för narkotika blivit allmännare. 

Dessa uppgifter framgår av undersökningen om hälsovanor bland unga 2011, som genomförts av enheten för hälsovetenskap vid Tammerfors universitet. Enkäten besvarades av 4 566 12–18- åringar. Undersökningen, som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet, har genomförts vartannat år sedan 1977.

Experimenteringen med tobak och den dagliga rökningen av cigaretter fortsätter att minska

Experimenteringen med tobak bland ungdomar minskade stadigt under granskningsperioden 1977–2011, och de som experimenterar med rökning är äldre än tidigare. Den sjunkande trenden i den dagliga rökningen som började vid millennieskiftet fortsatte också under de två senaste åren. Ungefär var femte ungdom (21 %) i åldern 16–18 år röker dock fortfarande dagligen.

Fastän lagen som gäller försäljning av tobak har skärpts, visar undersökningen att var tredje flicka och var sjätte pojke i 14 års ålder som röker dagligen lyckas köpa sig tobak i butiker. Enligt forskarna är det skäl att fortfarande skärpa beviljandet av försäljningstillstånd, intensifiera övervakningen och vid behov återkalla försäljningstillstånd.  De handlare som agerar ansvarigt för att skydda barnen kunde belönas för detta.

Experimenteringen med snus har däremot ökat bland såväl flickor som pojkar. Även bruket av snus har ökat bland pojkar, eftersom hela 14 procent av pojkarna i åldern 18 år och 12 procent av pojkarna i åldern 16 år snusade år 2011. Fastän det är förbjudet att sälja snus i Finland och man endast får föra in mindre mängder av snus för eget bruk från utlandet, har forskarna upptäckt att det finns snus fortfarande till buds i landet och unga får alltför lätt tag på den. Forskarna föreslår att begränsningarna som gäller import av snus ska skärpas.

Nykterheten bland unga har ökat

Andelen nyktra bland flickor och pojkar i åldern 12 och 14 år är nu som högst under 2000-talet. Andelen nyktra har ökat och alkoholbruket och berusningsdrickandet har minskat bland 12–1 6-åringarna.

Alkoholbruket och berusningsdrickandet bland unga har minskat sedan början av 2000-talet. Enligt enkäten 2011 förefaller den positiva trenden att fortsätta i fråga om unga under 18 år.

Med tanke på folkhälsan kan ungdomars ökade nykterhet anses högst önskvärt, och den pågående positiva utvecklingen ska stödjas. Enligt forskarna är det hälsopolitiskt motiverat att behålla alkoholskatten på en tillräckligt hög nivå.

Social utsatthet för narkotika blir allmännare

Ett större antal unga känner i dag till personer som har experimenterat med narkotika. Enligt undersökningen har andelen av dem som har åtminstone en eller flera bekanta som provat på narkotika ökat. Unga får fortfarande den största delen av narkotika av sina vänner och bekanta.

Mer uppgifter

universitetsforskare Susanna Raisamo, Tammerfors universitet, tfn 040 5773 413
professor Arja Rimpelä, Tammerfors universitet, tfn 050 569 8285
överinspektör Reetta Siukola, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 3602802

Press release 129/2011
05.07.2011 10:00
in english

Downward trend in smoking and alcohol use, increase in the use of snus among adolescents

nuori
Sisältöteksti

The downward trend in daily smoking among adolescents continued over the last two years, and adolescents start experimenting with smoking at an older age than before in Finland. Alcohol use and binge drinking have also decreased among adolescents below the age of 18 years. On the other hand, snus use and exposure to narcotic drugs have become more common.

This information appears from the nationwide Adolescent Health and Lifestyle Survey 2011 carried out at the University of Tampere, School of Health Sciences. The questionnaire was responded by 4,566 adolescents aged from 12 to18 years. The survey, which is funded by the Ministry of Social Affairs and Health, has been conducted biennially since 1977.

The downward trend in experimenting with smoking and daily smoking of cigarettes continues

The experimentation with smoking among adolescents decreased at a steady pace over the period of survey from 1977 to 2011, and smoking is now experimented with at an older age than before. The downward trend in daily smoking, which began at the turn of the century, also continued over the last two years. Roughly every fifth person aged 16–18 (21 %) however still smokes on a daily basis.

Although the law regarding the sales of tobacco has been tightened up, the survey indicates that one in three girls and one in six boys aged 14 years manage to buy themselves tobacco in shops. According to researchers, the conditions for granting sales licences should further be tightened, the supervision intensified and sales licences withdrawn, where necessary.  Those shopkeepers that act responsibly for the protection of children could be rewarded.

On the other hand, experimenting with snus has increased both among boys and girls. Snus use among boys has also increased since as much as 14 per cent of the boys aged 18 and 12 per cent of the boys aged 16 used snus in 2011. Although the sale of snus is forbidden in Finland, and it is only permitted to import small amounts of it for one’s own use, the researchers have found that snus is still too easily available to adolescents. The researchers propose imposing stricter restrictions on the import of snus.

Alcohol abstinence among adolescents has increased

The proportion of girls and boys aged 12 and 14 years reporting abstinence is now the highest during this century. The proportion of non-drinking adolescents increased, and alcohol use and binge drinking decreased in the age groups 12 to 16 years.
Alcohol use and binge drinking among adolescents have been decreasing since the beginning of this century. Based on the survey of 2011 this favourable trend seems to continue in regard to those aged below 18.

From the point of view of public health, the increased alcohol abstinence among adolescents can be considered a most desirable development, and it should be boosted. According to researchers, it is justified from the health policy perspective to keep the excise duty on alcohol at a sufficiently high level.

Social exposure to drugs more common

An increasing number of young people know persons that have experimented with drugs. According to the survey, the proportions of adolescents with at least one or several acquaintances that have experimented with drugs are increasing. Adolescents still get the major part of the drugs from their friends and acquaintances. 

More information

Susanna Raisamo, University Researcher, University of Tampere, tel. 040 5773 413
Arja Rimpelä, Professor, University of Tampere, tel. 050 569 8285
Reetta Siukola, Senior Officer, Ministry of Social Affairs and Health, tel. 050 3602802

129/2011
05.07.2011 10:00
Sámás

nuori
Sisältöteksti
129/2011
05.07.2011 10:00
??-??????

nuori
Sisältöteksti
129/2011
05.07.2011 10:00
Français

nuori
Sisältöteksti
129/2011
05.07.2011 10:00
aus Deutsch

nuori
Sisältöteksti