Skip to content      
 
 
 
 
 
Valitse metadatasta sisällön kieliversiot

Yläkulma

Yläkulma on ajankohtaisia sosiaali- ja terveyspoliittisia aiheita käsittelevä kirjoitussarja.

12.10.2009

Vammaispoliittinen ohjelma on kaikkien hallinnonalojen asia

Aini Kimpimäki Vammaispoliittinen ohjelma Vampo on työsuunnitelma lähivuosien vammaispolitiikan toteuttamiseen. Siihen otetaan mukaan kaikki toimet, joilla edistetään vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.

"STM on vastuussa ohjelman valmistelusta, mutta mukana ovat kaikki ne, jotka vaikuttavat vammaisten asioihin. Hallinnonalojen vuoropuhelu on Vampon valmistelussa yhtä tärkeää kuin lopputulos", sanoo neuvotteleva virkamies
Aini Kimpimäki. Hän on yksi ohjausryhmän sihteereistä.

 

YK hyväksyi vuonna 2006 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Suomi valmistelee parhaillaan sopimuksen ratifioimista. Vammaispoliittisen ohjelman valmistelussa viedään samalla YK:n sopimusta käytäntöön.

Muita ohjelmatyön lähtökohtia ovat Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta, hallitusohjelma, Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma ja EU:n yhdenvertaisuusdirektiiviesitys.

Syksyn 2009 aikana sosiaali- ja terveysministeriö järjesti yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja lääninhallitusten kanssa alueellisia valmistelutilaisuuksia. Niihin oli kutsuttu mukaan vammaisten asioihin alueella vaikuttavat toimijat kuntien valtuustoista invataksiyrittäjiin.

"Valmistelutilaisuuksissa vietiin alueellisille toimijoille viestiä vammaispoliittisista periaatteista. Samalla haluttiin koota alueiden näkemyksiä, joita emme ole osanneet ottaa huomioon ohjelman valmistelussa", Aini Kimpimäki kertoo.

STM:n haasteena itsenäisen elämän turvaaminen

Vampoon sisällytettäviä asioita on jäsennelty ja valmisteltu kunkin hallinnonalan teemakokouksissa, seminaareissa ja erilaisissa tapahtumissa. Sisältöalueiksi ovat hahmottuneet itsenäinen elämä, joukkoliikennepalvelut, koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aika, rakennettu ympäristö, sosiaaliturva, syrjinnän ehkäisy, terveys ja kuntoutus, työ ja yhteiskunnallinen osallisuus, turvallisuus ja koskemattomuus sekä tieto- ja viestintäteknologia, tietojenkeruu, tilastot ja tutkimus.

"Alue on valtava, ihmisen elämä kehdosta hautaan ja kaikki hallinnonalat. Kaikki sisältöalueet eivät koske kaikkia vammaisia henkilöitä, mutta näitä kaikkia asioita pitää pohtia, jotta kaikkien vammaisten ihmisten tarpeet tulisivat otetuiksi huomioon", Kimpimäki sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan haasteena on vammaisten itsenäisen elämän turvaaminen. Siinä on tärkeä sija vammaispalveluilla ja itsenäisellä asumisella ja liikkumisella. Sosiaaliturvassa keskeinen kysymys on eläkkeiden ja työtulojen yhteensovittaminen niin, että se tukee vammaisten työllistymistä.

"Myös vammaisilla ihmisillä on oikeus työhön", Kimpimäki huomauttaa.

Välillinen syrjintä näkyväksi

"Oma sisältöalueensa ohjelmassa on syrjinnän ehkäisy. Mietitään, miten pystytään vaikuttamaan asenteisiin niin, että vammaisiin suhtaudutaan kaikissa asioissa tasa-arvoisesti. Kun on tahtoa ja oikea asennetta, esteet pystytään voittamaan", Aini Kimpimäki uskoo.

"Meillä on välillistä syrjintää, johon olemme niin tottuneita, ettemme huomaa sitä. Vammaisten tarpeita mitätöidään. Liian helposti ajatellaan, ettei heidän tarvitsekaan saada kaikkea sitä, mitä muiden. Asioiden järjestäminen jätetään vammaisten omalle vastuulle. Esimerkiksi jos vammainen ei pääse johonkin, niin syynä pidetään vammaa, ei sitä että esteettömästä pääsystä ei ole huolehdittu. Tämän kaiken näkyväksi tekeminen on vammaispoliittisen ohjelman tärkeä tavoite."

"Nyt kun on taloudellisesti tiukkaa, jokainen hallinnonala ottaa hyvin varovasti vastuulleen toimintoja, joista koituu kustannuksia. Silti Vampoon on nostettu rohkeasti mukaan kaikki vammaisasioissa esiin nousevat kehittämis- ja uudistamistarpeet. Jos joku vammaisille ihmisille tärkeä palvelu tai toiminta on kallis tai vaikea toteuttaa, sitä ei jätetä sen vuoksi pois. Silloin on vain katsottava aikataulua."

Esimerkiksi yksi vuosikymmeniä esillä ollut kysymys on auton hankinnan tuki. Sitä on pohdittu monissa työryhmissä, mutta edelleen on käytössä 1950-luvulta peräisin oleva, paikkailtu järjestelmä.

Hallitukselle valmiita kehittämiskohteita

Vammaispoliittisen ohjelman pitäisi olla koossa YK:n vammaisten päivään, 3. joulukuuta 2009 mennessä ja valmis maaliskuun lopussa 2010. Sen jälkeen peruspalveluministeri vie sen poliittiseen keskusteluun.

"Ohjelma tuottaa nykyiselle ja erityisesti seuraavalle hallitukselle valmiiksi mietittyjä kehittämiskohteita. Lainsäädännön muutostarpeita tulee jonkin verran. Mutta tärkeämpää on muuttaa toimintatapoja ja asenteita", Kimpimäki toteaa.

"Vampoon kootaan tämän hetken vammaispolitiikan kehittämishaasteet, mutta uusia haasteita tulee koko ajan. Monimutkaistuva ja yhä organisoituneempi maailma edellyttää ihmisiltä itseltään yhä enemmän osaamista. Se voi vahvistaa, mutta myös heikentää joidenkin vammaisten ihmisten selviytymistä. Vammaiset henkilöt ovat aina jossakin määrin riippuvaisia toisista ihmisistä. Itsenäisen suoriutumisen korostaminen yhteiskunnassa voi johtaa vammaisten väheksyntään."

Merja Moilanen

Focus

Focus is a series of articles dealing with social and health policy issues.

12.10.2009

Disability policy programme involves all administrative sectors

Aini Kimpimäki The government disability policy programme, Vampo, is a strategy for the coming period designed to implement policy decisions concerning people with disabilities in Finland. The programme involves a wide range of measures to promote the equality and non-discrimination of people with disabilities.
"The MSAH is responsible for preparing the programme, but this work also involves all sectors that have an influence on disability issues", says MSAH ministerial adviser Aini Kimpimäki, who is one of the secretaries of the steering group responsible for the policy programme.

"The input of administrative sectors in preparing Vampo is as important as the policy programme's outcome."

In 2006 the United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Finland is preparing to ratify the agreement, and the preparation of the disability policy simultaneously puts the UN Convention into practice.

The policy programme also includes the starting points of a number of other disability policy initiatives, contained in a government report on disability policy, the current government programme, the Council of Europe's action plan on disability and the EU's draft equal treatment directive.

Work for the policy programme has included regional preparatory events arranged by the MSAH, the National Institute for Health and Welfare and the State Provincial Offices. These have brought together various actors who influence disability matters, from municipal councils to taxi firms running disability transport services.

"These preparatory events brought the message concerning the principles of disability policy to regional actors. They also sought to collect regional viewpoints that otherwise could not have been able to take into account in preparing the policy programme", says Kimpimäki.

MSAH faces challenge to safeguard independent living

The issues to be included in the Vampo disability policy programme are analysed and prepared by thematic meetings, seminars and other events arranged by each administrative sector. The content of the policy programme is structured around a number of key themes. They include independent living, transport services, training, culture and recreation, the built environment, social protection, preventing discrimination, health and rehabilitation, participation in working life and society, safety and inviolability, information and communication technology, collecting data, statistics and research.

"It's a vast area - life from cradle to grave, and all the administrative sectors involved. Not all the content areas concern all people with disabilities, but all issues have to be considered in order that all their needs are taken into account", says Kimpimäki.

One of the challenges facing the MSAH is to ensure that people with disabilities can live independently. Disability services, independent housing and mobility occupy key roles in this. The main issue concerning social protection is to harmonise pensions and earnings so that it supports the employment of people with disabilities.

"People with disabilities have the right to work", Kimpimäki points out.

Exposing indirect discrimination

Kimpimäki says that her own input into the policy programme concerns preventing discrimination.

"We have to consider how we can have an effect on attitudes so that people relate to people with disabilities equally in all matters. When there's the will and the right approach, you can overcome the obstacles.
"There's indirect discrimination, which we're so used to that we don't notice. The needs of people with disabilities are invalidated. It is all too easy to think that they do not need to have all the things that the rest of us do. It's left up to people with disabilities to arrange their own affairs. For instance, if a person with a disability is unable to get somewhere, the cause is put down to his or her disability, not to the fact that barrier-free access has not been assured. One of the crucial aims of the disability policy is to expose this.

"In this tight economic climate each administrative sector is extremely cautious about being responsible for activities that incur expense. Nevertheless, the disability policy programme has raised all the developmental and reform needs in all matters of disability. If there's an expensive or hard to attain service or activity that is important for people with disabilities, it will not be excluded on those grounds."

Targets for the government

The disability policy programme is to be compiled by 3 December, the UN International Day for Persons with Disabilities, and will be finalised by the end of March next year. The Minister of Health and Social Services will then table it for policy debate.

"At present the main developmental challenges of the disability policy are being brought together, but there are new ones coming up continually", says Kimpimäki.

"Today's more complex and organised world places more demands on people to be more adept. This can strengthen, but also weaken, the ability of some people with disabilities to cope. People with disabilities are always to some extent dependent on others. Society's emphasis on performing independently can lead to people with disabilities being belittled."

Merja Moilanen
Translated Mark Waller

Fokus

Fokus är en skriftserie som behandlar aktuella social- och hälsovårdspolitiska ämnen.

12.10.2009

Det handikappolitiska programmet gäller alla förvaltningsområden

Aini Kimpimäki Det handikappolitiska programmet är en arbetsplan för verkställande av de närmaste årens handikappolitik. I det upptas alla de åtgärder som ska främja jämlikhet och icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

"SHM ansvarar för beredningen av programmet, men alla de som påverkar funktionsnedsatta personers ärenden är med. En dialog mellan förvaltningsområdena är lika viktig för beredningen av det handikappolitiska programmet som själva slutresultatet, säger konsultativa tjänstemannen Aini Kimpimäki." Hon är en av styrgruppens sekreterare.

FN godkände år 2006 en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Finland förbereder som bäst ratificeringen av konventionen. Vid beredningen av det handikappolitiska programmet omsätts samtidigt FN konventionen i praktiken.

Andra utgångspunkter för programarbetet är Statsrådets handikappolitiska redogörelse, regeringsprogrammet, Europarådets handikappolitiska handlingsprogram och presentationen av EU:s jämställdhetsdirektiv.

Under hösten 2009 organiserade social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd och länsstyrelserna regionala beredningstillfällen. Till dem hade inbjudits många i regionen verksamma personer inom handikappärenden, allt från medlemmar i kommunfullmäktige till invataxiföretagare.

"I samband med beredningstillfällena framfördes ett budskap till de regionala aktörerna om de handikappolitiska principerna. Samtidigt ville man samla regionala synpunkter, som vi inte kunnat beakta vid beredningen av programmet, berättar Aini Kimpimäki."   

SHM:s utmaning är att trygga ett självständigt liv

Ärenden som ska ingå i det handikappolitiska programmet har strukturerats och beretts under temamöten, seminarier och olika evenemang inom varje förvaltningsområde. Innehållet har utformats med avsnitt som handlar om självständigt liv, kollektiva trafiktjänster, utbildning, kultur och fritid, den bebyggda miljön, den sociala tryggheten, förebyggande av diskriminering, hälsa och rehabilitering, arbete och samhällelig delaktighet, trygghet och integritet samt data- och kommunikationsteknologi, datainsamling, statistik och forskning.  

"Det är ett enormt område, människans liv från vaggan till graven och alla förvaltningsområden. Alla avsnitt berör inte alla personer med funktionsnedsättningar, men alla de här sakerna måste funderas på för att varje funktionshindrad persons behov ska beaktas, säger Kimpimäki."

Utmaningen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är att trygga de funktionsnedsatta personernas självständiga liv. Där spelar handikapptjänster och självständigt boende och rörlighet en viktig roll. Inom den sociala tryggheten är det en central fråga att samordna pensioner och arbetsinkomster så att det stöder sysselsättningen av personer med funktionsnedsättningar.

"Personer med funktionshinder har också rätt till arbete", påpekar Rimpimäki. 

Indirekt diskriminering måste synliggöras

"Förebyggande av diskriminering ingår i ett eget avsnitt i programmet. Man funderar över hur man kunde påverka attityderna så att man i alla ärenden förhåller sig jämlikt till personer med funktionsnedsättningar. Då det finns vilja och rätt inställning kan man övervinna alla hinder, tror Aini Kimpimäki."

"Det finns indirekt diskriminering som vi är så vana vid att vi inte lägger märke till den. De funktionsnedsatta personernas behov bagatelliseras. För lätt tycker man att de inte heller behöver få allt det som andra. Organiserandet av saker lämnas på de funktionshindrade personernas eget ansvar. Om till exempel en invalidiserad person inte kommer någonstans, anser man att orsaken är handikappet, inte det att man inte har sörjt för ett obehindrat tillträde. En viktig målsättning för det handikappolitiska programmet är att synliggöra allt det här."

"Nu, då det är ekonomiskt kärvt, tar varje förvaltningsområde väldigt försiktigt på sig ansvar för verksamheter som ger kostnader. Trots det har det handikappolitiska programmet modigt lyft fram alla utvecklings- och reformbehov som dykt upp i samband med handikappärenden. Om någon tjänst eller verksamhet för personer med funktionsnedsättningar är dyr att genomföra, lämnas den av den orsaken inte bort. Då måste man bara se till tidtabellen."

Till exempel en fråga som varit på tapeten i årtionden är stödet för bilanskaffning. Det har dryftats i många arbetsgrupper, men fortfarande är ett hoplappat system från 1950-talet i bruk. 

Färdiga utvecklingsprojekt för regeringen

Det handikappolitiska programmet borde vara hopsamlat på FN:s handikappdag den 3 december 2009 och färdigt i slutet av mars 2010. Därefter för omsorgsministern det till politisk diskussion.

"Programmet åstadkommer färdigt utfunderade utvecklingsprojekt för den nuvarande och speciellt för den kommande regeringen. I viss mån uppstår behov av ändringar i lagstiftningen. Men viktigare är att förändra handlingssätt och attityder, konstaterar Kimpimäki."

"I programmet sammanställs de nuvarande handikappolitiska utvecklingsutmaningarna, men nya kommer hela tiden. Den allt mera komplicerade och organiserade världen kräver allt mera kunskaper av människan. Det kan stärka, men också försvaga vissa funktionshindrade personers möjligheter att klara sig. Personer med funktionsnedsättningar är alltid viss mån beroende av andra människor. Poängterandet av förmågan att klara sig själv i samhället kan leda till en nedvärdering av personer med funktionsnedsättningar."

Merja Moilanen
Översättat Gun-Britt Husberg

Фокус

"фокус" - серия статей, рассматривающих актуальные общественно-политические темы как общего, так и социально-медицинского характера.

12.10.2009

Aini Kimpimäki